Användarvillkor

Gå direkt till:

Förhandsinformation Allmänna villkor
Paysons Allmänna villkor
Villkor vid betalning mot Faktura
Villkor vid delbetalning av Faktura
Villkor vid Delbetalning
Villkor vid Kort & Direktbanksbetalning
Villkor vid betalning med Swish
Villkor vid Abonnemangsbetalning
Policy för betalning via Payson
Paysons integritetspolicy

Förhandsinformation Allmänna villkor

I enlighet med 4 kap. 10 § Betaltjänstlagen ska betaltjänstleverantören i rimlig tid innan ett ramavtal sluts ge betaltjänstanvändaren viss information. För att förenkla detta har vi därför valt att lyfta fram och förtydliga just denna information från Allmänna Villkor i nedanstående 29-punkter.

1. Betaltjänstleverantören är Svea Bank AB, [556158-7634] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.

2. Svea Bank AB, [institut nr. 41509] tillhandahåller genom det särskilda företagsnamnet ”Payson” en tjänst för förmedling av betalning.

3. Det huvudsakliga innehållet i den betaltjänst som tillhandahålls är förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller till juridiska personer.

4. För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt behöver Användaren följa instruktionerna som ges vid betalningstillfället på Paysons hemsida.

5. Godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges vid betalningstillfället av Användaren som klickar på motsvarande knapp/länk. Användare som i egenskap av köpare önskar återföring av genomförd debitering från säljaren ska framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning/kreditering till köparens konto på Payson alternativt till använt betalmedel när säljare och köpare är överens om detta.

6. Betalningsordern ska anses mottagen när Användaren godkänt betalningen (punkt 5) och mottagit en bekräftelse på betalningsordern.

7. Betaltjänstens öppettider för mottagande av en betalorder är via hemsidan på internet dygnet runt, årets alla dagar. Payson garanterar emellertid inte att betaltjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga betaltjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

8. Betalningstransaktioner utförs via betaltjänsten i realtid och betalningsmottagare samt Användaren får direkt besked vid utförd betalning. Överföring (uttag) till annat betalinstitut/bank tar som längst en bankdag för betaltjänsten att behandla. Tiden att utföra en sådan överföring kan dock variera beroende på mottagande bank och land.

9. Eventuella begränsningar i användningen av kontot på Payson kan i förekommande fall avtalas individuellt efter kontakt med betaltjänstleverantören.

10. Avgifter för kortbaserade betalningsinstrument framgår i aktuell prislista.

11. Avgiften för tjänsten framgår i aktuell prislista.

12. Ränta på innestående medel lämnas ej och betaltjänstleverantören utför ej växling av valuta. Vid utländsk kortbetalning i SEK/EUR tillämpas växelkursen hos Användarens kortutgivande bank i enlighet med avtal mellan Användaren och dess kortutgivande bank.

13. Information kring ändrade räntesatser och/eller växelkurser är ej tillämpbart (punkt 12).

14. Skriftliga meddelanden från betaltjänsten till Användaren sänds per e-post och ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Meddelanden kan alternativt visas inne på Användarens konto på Payson.

15. De Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten finns tillgängliga på hemsidan i digitalt format. Användaren kan skriva ut villkoren för att erhålla en fysisk kopia.

16. Språket som används i ramavtalet är svenska och kommunikationen mellan betaltjänstleverantören och Användaren ska ske företrädelsevis på svenska.

17. Användaren har rätt att när som helst ta del av de Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten, vilka alltid finns tillgängliga för Användaren på Paysons hemsida.

18. Användaren är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användaren förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren. Användaren ska snarast anmäla till Payson via kontaktformuläret eller via telefon om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

19. Eventuella meddelanden från Payson till Användare rörande obehörig användning eller säkerhetsrisker sänds per e-post. Meddelande som på så sätt har sänts till Användare ska anses ha kommit Användare tillhanda senast påföljande dag.

20. Payson har rätt att spärra kontot på Payson som betalningsinstrument med omedelbar verkan, om det kommer till dess kännedom eller finns skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda kontot på Payson i strid med Allmänna Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

21. Om Användaren underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan (punkt 18) är Användaren alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Användarens konto på Payson. Vid obehörig debitering av kort/bankkonto måste detta direkt meddelas till bank för att spärra kort/konto och reklamera det aktuella köpet. Om det sker en obehörig transaktion/händelse på kontot på Payson måste Användaren direkt meddela detta till Paysons kundtjänst.

22. Om Användaren anser att debitering redovisats felaktigt ska denne meddela Payson via kontaktformuläret utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på kontot på Payson. Skulle Användaren, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida ska Användaren (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Användaren ska även meddela Payson om redovisning uteblir trots att debitering genomförts.

23. Payson ansvarar gentemot Användaren för att en godkänd betalningsorder som Användaren har initierat utförs korrekt. Om betalningsordern utförts korrekt ansvarar betalningsmottagaren gentemot Användaren för att transaktionen/köpet genomförs korrekt. Payson ska utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet i en betalningsorder som misslyckats till Användaren eller återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som det skulle ha haft om den misslyckade transaktionen inte hade ägt rum. Om en Användare har initierat en betalningsorder som misslyckats ska Payson på begäran av Användaren så snart som möjligt försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta Användaren om resultatet. Payson ansvarar gentemot betalningsmottagaren för att betalningstransaktions belopp exkl. avgift ställs till dennes förfogande på kontot på Payson. Payson ansvarar gentemot sina Användare för avgifter och räntor som Användare ska betala till följd av att en betalningstransaktion misslyckats beroende på brister i Paysons system. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga ska detta under alla förhållanden vara begränsat till maximalt 1500 kr per år.

24. Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Användare betalar genom betaltjänsten.

25. Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Allmänna Villkor. Användaren ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast två (2) månader före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Allmänna Villkor på sätt som anges i punkt 27. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

26. Avtalet löper tillsvidare.

27. Användaren har rätt avsluta kontot på Payson med omedelbar verkan om ej annat avtalats separat, genom att via kontaktformulär kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda ska Kontot avslutas utan oskäligt dröjsmål. Eventuell skuld till Payson ska vara reglerad innan uppsägning. Det tillkommer ingen uppsägningsavgift.

28. Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

29. Om Användare vill förmedla synpunkter eller klagomål på tjänsten Payson hänvisas detta i första hand till e-postadressen synpunkter@payson.se. Payson följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och samarbetar med Allmänna Reklamationsnämnden för utredning av tvister och klagomål. För hjälp med tvister och klagomål som uppstått i samband med gränsöverskridande e-handel inom EU hänvisas även till Online Dispute Resolution, (ODR).

Paysons Allmänna villkor

Svea Bank AB, org. nr 556158-7634 (“Svea”), tillhandahåller genom det särskilda företagsnamnet ”Payson” en tjänst för förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter via handelsplatser på Internet (“Tjänsten”). Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Svea (“Användare”) kan genom Tjänsten göra betalningar till annan Användare. Användare kan både agera köpare och säljare i Tjänsten. Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) ska tillämpas vid Användarens nyttjande av Tjänsten.

1. Definitioner
I dessa Villkor används utöver de i ingressen definierade termerna följande definitioner.

Tjänsten – Förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter via handelsplatser på Internet mellan två privatpersoner eller juridiska personer.

Payson – Den verksamhet som Svea bedriver i det särskilda företagsnamnet ”Payson” och som tillhandahåller Tjänsten. När det i text anges att avtal eller förbindelser ingås med Payson så avses Svea.

Konto – Ett elektroniskt kontantfack där Användarens fordran på Payson noteras.

Användare – Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson.

Särskilda villkor – Villkor för teknisk integration, Villkor för betalning och de övriga villkor som Payson vid varje tid tillämpar.

2. Anslutning till Tjänsten
Användare ansluter sig till Tjänsten genom att acceptera Villkoren och registrera ett Konto enligt Paysons vid var tid gällande rutiner och villkor. Förutom vad som anges i dessa Villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsten. Användare förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsten samt hålla sig uppdaterad om och iaktta förändringar i dessa. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för Tjänsten ska även anses utgöra brott mot dessa Villkor. Payson tillåter inte betalningar beträffande olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot Paysons från var tid gällande Policy (se länk). För det fall att Användare använder sig av Payson för att betala eller ta emot betalning för denna typ av varor/tjänster är detta att anse som brott mot dessa Villkor.

3. Betalning genom Tjänsten
3.1 Själva köpeavtalet beträffande det som betalningsförmedlingen avser ingås mellan två Användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation.

3.2 Överföringen till säljarens konto på Payson utförs enligt Säljarens villkor med Payson förutsatt att köparen godkänt överföringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på kontot på Payson eller annat av köparen anvisat konto. Köparen godkänner överföringen genom att ange korrekt autentisering för det valda betalsättet.

3.3 Användare kan godkänna överföring från sitt Konto antingen för att genomföra ett köp eller för att låta en försäljning gå åter. Användare som, i egenskap av köpare, önskar återföring av en överföring från säljaren ska framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning till köparens konto på Payson när säljare och köpare är överens om detta.

3.4 Payson har rätt att avvisa en överföring, t.ex. om det finns anledning att anta att den skulle strida mot dessa Villkor, gällande lag, författning eller annan föreskrift. Payson ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Användare om att överföringen avvisats.

3.5 Om betalningen gäller en vara som ska hämtas av köparen är säljaren skyldig att upprätta köpkvitto inklusive ID-kontroll av köparen enligt Paysons ”Mall för köpkvitto” (se länk) för att betalningen ska vara giltig.

3.6 Payson erbjuder fakturabetalning vid vissa typer av köp. För att kunna beställa mot faktura måste Användare ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas vid den kreditprövning som Svea genomför vid köpet. Övriga villkor och avgifter för fakturabetalning framgår vid köptillfället.

4. Laddning av Konto på Payson
4.1 Användare kan ladda Kontot på Payson genom att förskottsbetala till Paysons klientmedelskonto.

4.2 Inbetalt belopp finns tillgängligt för Användare när Payson uppdaterat Användarens konto på Payson efter avisering om genomförd förskottsbetalning.

5. Ingen ränta
Användare har inte rätt till ränta på medel som förskottsbetalats till Payson eller noterats på Konto på Payson enligt ovan.

6. Uttag från Kontot på Payson
Användare kan begära att medel på Kontot på Payson helt eller delvis utbetalas till Användare genom överföring till av Användare angivet bankkonto. För att kunna utnyttja denna funktion måste Användare vara identifierad enligt Paysons vid var tid gällande rutin härför. Användare debiteras en avgift på uttaget belopp enligt punkten 12 nedan. Avgiften dras från begärt belopp innan utbetalning sker till Användare.

7. Redovisning av transaktioner
7.1 Varje transaktion redovisas på Användarens Konto på Payson. Användaren kan granska saldot/historiken på sitt Konto genom att logga in på www.payson.se.

7.2 Om Användaren anser att transaktion redovisats felaktigt ska Användaren meddela Payson utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på Kontot. Skulle Användare, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad överföring av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida, såsom att högre belopp debiterats än vad säljare och köpare avtalat om, ska köparen dock i första hand vända sig till säljaren. Användare ska även meddela Payson om redovisning uteblir trots att överföringen genomförts.

8. Säkerhet
Payson behandlar Användares uppgifter i enlighet med Sveas Integritetspolicy (se länk). För det fall att Användare registrerat sig i Tjänsten anonymt eller under falsk identitet, och Payson av säkerhetsskäl eller annat skäl har behov av att fastställa Användarens verkliga identitet, ska Användaren medverka till detta genom att till Payson lämna de uppgifter om sig själv, eller om annan Användare, som Payson efterfrågar. Användare godkänner även att Payson på detta sätt kan komma att motta uppgifter om Användare från annan Användare.

8.1 Utformning och förvaring av lösenord etc.
Användare är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användare förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Användare. Användare ska snarast anmäla till Payson via kontaktformulär (se länk) om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

8.2 Obehörigt utnyttjande
Om Användare underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkten 8.1 ovan är Användare alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och Användaren som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Användarens Konto.

Även om lösenord, autentiseringsåtgärder eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner, är Användare ansvarig för skada som åsamkas Payson och Användaren som uppkommer till följd av att Användarens Konto använts obehörigen, om Användare:

a) avslöjat lösenordet för annan,
b) genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller
c) haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Användare inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos Payson och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

9. Drift
Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Payson garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson ska alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott ska anses föreligga. Payson har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m. såvitt avser Tjänsten. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar. Se vidare under punkt 15.

10. Fel i Tjänsten
En Användare som vill åberopa fel i Tjänsten ska underrätta Payson härom inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att via kontaktformulär (se länk) kontakta Payson. Gör Användare inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen ska ange hur felet yttrar sig.

11. Fel eller dröjsmål vid köp
Avtal om köp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Användare som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Användare betalar genom Tjänsten. Om Användare (säljare eller köpare) vill reklamera annan Användares (säljare eller köpare) prestation, ska Användare således vända sig direkt till den andra Användaren.

12. Avgifter
Payson tillämpar avgifter som anges vid var tid gällande prislista som återfinns på avgiftssidan (se länk).

Avgifter debiteras löpande Användarens Konto. Saknas medel på Användares Konto fakturerar Payson avgifter och eventuella andra kostnader med betalningsvillkor som anges på fakturan.

13. Ansvar och kvittning
Användare åtar sig att hålla Payson skadeslös för belopp Payson kan nödgas betala till tredje man på grund av utnyttjande av Användarens Konto, t ex genom ogiltig eller obehörig laddning av Kontot. Payson har rätt att kvitta sådan fordran mot Användarens fordran på Payson. Sådan kvittning begränsar dock inte Paysons rätt att begära skadestånd eller annan påföljd enligt lag.

14. Avtalstid, uppsägning och spärrande av kontot
14.1 Användare ingår avtal med Payson enligt dessa Villkor (“Avtalet”) genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 2. Användare har rätt att säga upp Avtalet genom en uppsägning till Payson via kontaktformuläret (se länk). Payson avslutar Avtalet enligt för Avtalet gällande villkor. Avtal som inte är förbundet med uppsägningstid ska avslutas av Payson utan oskäligt dröjsmål.

14.2 Payson har rätt att spärra Kontot med omedelbar verkan, om
a) det kommer till Paysons kännedom eller Payson annars har skälig anledning att anta att Användare använder eller kommer att använda Kontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift,
b) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, och/eller
c) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

14.3 Payson har, oavsett anledning, rätt att efter eget gottfinnande säga upp Avtalet efter det att uppsägning sänts per e-post till Användare. Avtalet upphör därefter enligt den uppsägningstid som gäller för Avtalet. Om ingen särskild uppsägningstid avtalats upphör avtalet senast trettio (30) dagar efter det att Användaren underrättats uppsägningen. Kontot skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats, med stöd av en eller fler av punkterna 14.2 a)-c) ovan.

14.4 Sedan Avtalet upphört ska det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.

14.5 Vid Avtalets upphörande ska Payson vid anfordran utan oskäligt dröjsmål till Användare redovisa eventuella medel som hållits avskilda för Användare räkning med avdrag för eventuella avgifter.

15. Ansvar
15.1 Payson ersätter Användare endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Paysons sida. Användare har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.

15.2 Payson har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Payson kan visa att skada som åsamkats Användare beror på omständighet utanför Paysons kontroll och som Payson inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Payson inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Payson samarbetar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Payson genom vårdslöshet orsakat skadan.

15.3 Payson svarar inte för skada som orsakats av fel i det allmänna telefonnätet eller teknisk utrustning som inte tillhör Payson. Inte heller ansvarar Payson för skada som orsakats av att transaktioner avvisats eller av att Användarens Konto spärrats felaktigt om Payson vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.

15.4 För det fall ansvar för Payson enligt punkten 15.1 till 15.3 skulle befinnas föreligga ska detta under alla förhållanden vara begränsat till 1500 kr per år.

15.5 Användare ska ersätta Payson för den skada som Payson lider på grund av avtalsbrott av Användaren. Användaren ska dessutom hålla Payson skadelöst vid eventuella krav från tredje man gentemot Payson till följd av Användarens användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

16. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Payson eller tredje man med vilken Payson samarbetar, och får inte nyttjas av Användare utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

17. Meddelanden
Skriftliga meddelanden från Payson till Användare sänds via Paysons meddelandefunktion på Kontot eller per e-post. Meddelande som på så sätt har sänts till Användare ska anses ha kommit Användare tillhanda senast påföljande dag.

18. Överlåtelse
Kontot är personligt och Användare äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan Paysons skriftliga godkännande. Payson äger rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan samtycke från Användare.

19. Tillägg och ändringar
Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg och ändringar i dessa Villkor och prislista. Användare ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast två (2) månader före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Villkor på sätt som anges i punkten 14. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl. prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

20. Tvist och lagval
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa villkor gäller från 2022-06-01 och tills vidare.

Villkor vid betalning mot Faktura

1. Allmänt
Vid betalning via faktura samarbetar Butiken/Näringsidkaren med Svea Bank AB (publ), nedan Svea. Samtliga fakturor är av Butiken överlåtna till Svea. Detta innebär att betalning ska erläggas till Svea.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättningen för att en fysisk person ska få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, är över 18 år och inte ha några betalningsanmärkningar.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att du angivit ditt personnummer eller företagets organisationsnummer i kassan. Genom att handla mot faktura accepterar du att Svea kan komma att inhämta en kreditupplysning. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall att skickas till dig såvida upplysningen inte avser juridisk person.

2. Betalningsvillkor mm.
Betalning ska vara Svea tillhanda inom 14 dagar från fakturadatum, om inte annat väljs vid köptillfället. Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och ska betala inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

3. Butikens villkor
Se Butikens hemsida för mer information.

4. Du kan välja att delbetala din faktura
Om du väljer att delbetala din faktura (gäller inte tjänsten Abonnemangsbetalning) enligt fakturans villkor, övergår skulden till ett konto, varvid Sveas Allmänna villkor Delbetalning/Konto gäller.

Fullständiga Villkor.

Villkor vid delbetalning av Faktura

På en mottagen Faktura kan det i vissa fall framgå ett ”lägst att betala”, om du väljer att betala detta belopp eller ett annat belopp lägre än det totala fakturabeloppet så ingås ett kontokreditavtal med Svea Bank AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

Vid frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

Fullständiga Villkor.

Villkor vid Delbetalning

Payson erbjuder dig att vid köptillfället, efter godkänd kreditprövning, teckna ett delbetalningsavtal med Svea Bank AB på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

För att få delbetala krävs att du är över 18 år och folkbokförd i Sverige. Sedvanlig kreditprövning sker efter att du har lämnat dina personuppgifter i kassan. Om en kreditupplysning tas kommer en kopia att skickas till dig. Krediterbjudandet gäller beloppet som framgår i kassan och kredittiden väljer du genom att kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Du åtar dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Självklart kan du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra, uppläggningsavgiften debiteras på första fakturan.

Period 3 (månader), Uppläggningsavgift 95 (SEK), Administrativ avgift per månad 29 (SEK), Ränta 0.00 (%).
Period 6 (månader), Uppläggningsavgift 195 (SEK), Administrativ avgift per månad 29 (SEK), Ränta 0.00 (%).
Period 12 (månader), Uppläggningsavgift 295 (SEK), Administrativ avgift per månad 29 (SEK), Ränta 0.00 (%).
Period 24* (månader), Uppläggningsavgift 295 (SEK), Administrativ avgift per månad 29 (SEK), Ränta 9.95 (%).

*Räntebärande delbetalning om 24 månader erbjuds vid ordervärde över 5 000 SEK.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10.000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 295 kr uppläggningsavgift och 29 kr administrativ månadsavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 12,70 %.

Fullständiga Villkor.

Information om Kort & Bankbetalning

Payson samarbetar med VISA och MasterCard samt Diners och Discover för kortbetalningar. Vid kortbetalningar används 3D-Secure teknik som är en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt identifiera konsumenten vid köp på nätet. Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Observera att alla kredit- och betalkortstransaktioner debiteras vid köptillfället.

Payson samarbetar med Trustly Group AB (org.nr 556754–8655) för betalning via bank. Bolaget är ett svenskt auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Trustly Group AB bedriver tillståndspliktig betaltjänstverksamhet i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster och har genom underrättelse till Finansinspektionen tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES.

Se Trustly Allmänna villkor samt Trustly Integritetspolicy för ytterligare information.

Villkor vid betalning med Swish

1. Allmänt
Vissa Näringsidkare erbjuder betalning med Swish via Payson. När du betalar med Swish till Payson inkluderas tjänsten köparskydd (se punkt 2) för dig som konsument. För att betala via Swish behöver du ha Swish-appen och Mobilt BankID installerat på din enhet. Observera att Swish debiteras direkt vid köptillfället. Ingen avgift tillkommer vid betalning med Swish. Vid återköp återförs pengarna till ditt bankkonto genom en ny Swish-betalning från Payson, alternativt till ditt konto på Payson.

2. Köparskydd
Om din beställda vara inte levereras som avtalats omfattas du av Paysons köparskydd (”Köparskydd”) som ger dig extra trygghet. Det innebär att Payson vid behov hjälper dig och butiken du handlat hos att komma fram till en lösning eller att du får pengarna tillbaka. I första hand ska du vända dig till butiken vid eventuella problem och frågor om din order.

3. Köparskydd övrigt
Köparskydd gäller endast för konsumenter vid köp av fysiska varor och vid betalning hos Payson med Swish. (Till exempel gäller inte Köparskydd vid köp av icke-fysiska varor så som evenemang och tjänster, eller för köp mellan företag/näringsidkare). Observera att butikens köpevillkor, och villkor för återbetalning, gäller företrädesvis och Köparskydd kan inte användas för att påkalla garantier som inte erbjudits i köpevillkoren. Du måste ha varit tillgänglig för att ta emot leveransen alternativt följt instruktioner för utlämning hos ombud som de meddelats dig. Köparskydd gäller upp till 10 dagar från leveranstillfället dock högst 70 dagar från betalningstillfället. Konsumentskyddslagstiftningen gäller företrädesvis och åsidosätts inte av Köparskyddet.

Villkor vid Abonnemangsbetalning

Tjänsten tillhandahålls av Payson för att hantera Användarens återkommande betalningar. Där tjänsten abonnemangsbetalning erbjuds av Näringsidkare har Användaren möjlighet att välja bland olika betalsätt för debitering, registrera sig och lämna sitt tillsvidare godkännande för återkommande automatisk debitering via Payson och Paysons samarbetspartners. Användaren godkänner att betalning kan utföras till Näringsidkare, på initiativ av denne, av på förhand avtalat belopp, vid på förhand bestämt tillfälle eller tidsperiod. Användaren godkänner även hanteringen av persondata av Payson och Paysons samarbetspartners. Beloppet kan variera mellan debiteringstillfällen i enlighet med vad som avtalas mellan Användaren och Näringsidkaren. Näringsidkaren initierar via Payson varje enskild debitering och var transaktion redovisas på Användarens konto på Payson. Information om kommande debitering(ar) tillhandahålls av Näringsidkaren och meddelas av Näringsidkaren till Användaren via e-post eller sms senast åtta (8) dagar före nästkommande debiteringstillfälle.

Abonnemangsbetalning via kortbetalning
Beloppet debiteras Användarens kort som tidigare auktoriserats och registrerats till Payson vid registreringstillfället. Kortuppgifterna sparas inte hos Payson och finns inte tillgängliga för Näringsidkaren. Hanteringen av kortdata sker krypterat i samarbete med Paysons certifierade samarbetspartner. Det är möjligt att inloggad på Payson byta kort för debitering under pågående abonnemangsbetalning.

Abonnemangsbetalning via faktura
Beloppet faktureras Användaren genom e-post eller post. Om Användarens kreditvärdighet inte medger betalning mot faktura kommer debitering via abonnemangsbetalning inte att godkännas och avbrytas från fortlöpande fakturering. Läs mer om betalning mot faktura här.

Abonnemangsbetalning med bank ”Autogiro”
Beloppet debiteras Användarens bankkonto som väljs när abonnemangsbetalningen påbörjas. Kontouppgifterna sparas inte hos Payson och finns inte tillgängliga för Näringsidkaren. Hanteringen av digitalt autogiro via bank sker krypterat i samarbete med Paysons certifierade samarbetspartner Trustly.
Se Trustlys vid var tid gällande villkor här.

För att påbörja en abonnemangsbetalning med Autogiro krävs medgivande till betalning av Användaren.
Följande medgivande lämnas.

Misslyckad debitering
Om debitering misslyckas, exempelvis beroende på att Användarens konto saknar täckning för debiteringen kommer Användaren meddelas detta via e-post. Näringsidkaren har möjligheten att utföra ytterligare debiteringsförsök så länge godkännandet inte återkallats (se nedan). Payson och Paysons samarbetspartners ska inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta kostnader vid eventuella fel som orsakats Användaren eller tredje part på grund av detta.

Avbryta debitering och avsluta abonnemang
För att avsluta abonnemanget bör Användaren kontakta Näringsidkaren. Användaren har också rätt att via sitt konto på Payson ta tillbaka godkännandet för automatisk debitering. Näringsidkaren har då inte längre möjlighet att debitera Användaren via tjänsten Abonnemangsbetalning hos Payson. Avtal mellan Näringsidkaren och Användaren exempelvis gällande bindningstid påverkas inte av att debiteringen avbryts via Payson. Näringsidkaren kan i sådant fall komma att begära betalning av Användaren på annat sätt. Payson och Näringsidkaren har rätt att avsluta en Abonnemangsbetalning om debitering inte kunnat utföras eller om det finns annan anledning varför abonnemangsbetalningen ska upphöra.

Policy för betalning via Payson

Vissa varor och tjänster tillåts inte betalning för via Payson, detta kan bero på att de strider mot Sveriges lag, inte är förenliga med Paysons Policy eller att vissa av Paysons samarbetspartners inte accepterar verksamheten. Varor och tjänster som listats nedan är förbjudna att utföra betalning för, samt att ta emot betalning för, via Payson. Brott mot denna policy förenas med avstängning från tjänsten Payson enligt punkt 14.2 i Användaravtalet. Payson har rätt att avvisa godkänd debitering, om det finns anledning att anta att den skulle strida mot denna Policy.

Förbjudna varor/tjänster
Droger, narkotika, även vissa olämpliga substanser.
Pornografiskt material (t.ex. film, bilder, streaming).
Webbkamerashow, prostitution, begagnade underkläder.
Läkemedel och medicin, även vissa olämpliga substanser t.ex. CBD-produkter och lustgas.
Piratkopierat material (t.ex. musik, programvaror, klädesplagg, väskor).
Licensbelagda vapen, explosiva varor och fyrverkerier.
Betting och onlinespel där man kan vinna pengar.
Donation och Medlemskap i rasistiska föreningar/ föreningar som förespråkar hat.
Välgörenhets- och biståndsorganisationer som saknar 90-konto.
Finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning, valutahandel och handel med kryptovalutor.

Tillåtet med restriktioner
Alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat.
Tobak (t.ex. snusvaror, cigaretter, cigarrer, e-tobak).
Sexhjälpmedel.
Vitaminer, kosttillskott och hälsopreparat.
”Lägsta unika bud” auktioner och öresauktioner.
Dejtingtjänster.
Medial och andlig vägledning.
Personskyddsutrustning, jakttillbehör och knivar.
Andelsspel hos bolag godkänt av lotteriinspektionen.
Pyramidverksamhet/försäljning och ”multi level marketing”.
Bolag med hemvist utanför Sverige.
Anonymiseringstjänster (inkluderat VPN-tjänster).

OBS! Enskild bedömning sker alltid.