Gå direkte til:

 • Forhåndsinformation om Almene vilkår og Betingelser
 • Paysons Almene vilkår og Betingelser
 • Vilkår for betaling mod Faktura
 • Vilkår for betaling i rater af Faktura
 • Vilkår for Betaling i rater
 • Vilkår for betaling med Kort og Direkte bankoverførsel
 • Politik for betaling via Payson
 • Paysons fortrolighedspolitik
 • Forhåndsinformation om Almene vilkår og Betingelser

  I overensstemmelse med stk. 4, § 10, i loven om betalingstjenester skal betalingstjenesteleverandøren (Payson) i rimelig tid inden en rammeaftale indgås give betalingstjenestebrugeren visse oplysninger. For at forenkle dette har vi derfor valgt at fremhæve og præcisere netop disse oplysninger fra Paysons generelle vilkår og betingelser i de nedenstående 27 punkter.

  1. Betalingstjenesteleverandøren är Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.

  2. Payson AB er et betalingsinstitut, som har modtaget FSA-tilladelse til at udbyde betalingstjenester [institut nr. 045007].

  3. Hovedindholdet i denne betalingstjeneste, som leveres, er formidling af betalinger og relaterede tjenester med det mål at forenkle handelen mellem to privatpersoner eller til juridiske personer.

  4. For at en betalingsordre kan udføres korrekt, er det nødvendigt at brugeren følger instruktionerne, som gives på betalingstidspunktet på Paysons hjemmeside.

  5. Godkendelse af gennemføres af en betalingstransaktion gives af brugeren på betalingstidspunktet ved at klikke på en tilknyttet knap/link. Brugere, som i egenskab af købere, ønsker tilbageførsel fra sælgeren af en gennemført debitering, skal fremsætte denne anmodning til sælgeren. Sælgeren gennemfører en tilbagebetaling/kreditering til køberens PaysonKonto eller alternativt til det anvendte betalingsmiddel, når sælger og køber er enige om dette.

  6. Betalingsordren anses at være modtaget, når brugeren har godkendt betalingen (punkt 5) og modtaget en bekræftelse på betalingsordren.

  7. Betalingstjenestens oppetider for modtagelse af betalingsordrer via hjemmesiden på internet er døgnet rundt, alle årets dage. Payson garanterer imidlertid ikke, at betalingstjenesten er fri for fejl eller afbrydelser i ovennævnte tidsrum. Paysen har desuden i rimeligt omfang altid ret til at suspendere betalingstjenesten i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse og opgraderinger.

  8. Betalingstransaktioner udføres i realtid via betalingstjenesten, og betalingsmodtager samt bruger får direkte besked ved gennemført betaling. Overføring (hævning) til andet betalingsinstitut/bank behandles af betalingstjenesten på højst én forretningsdag. Tiden, som er nødvendigt for en sådan overførsel, kan dog variere afhængigt af den modtagende bank og landet.

  9. Eventuelle begrænsninger i brugen af PaysonKonto kan aftales individuel efter kontakt med udbyderen af betalingstjenesten.

  10. Gebyrerne for brug af tjeneste fremgår af den aktuelle prisliste.

  11. Der gives ikke renter på indestående midler, og betalingstjenesteudbyderen udfører ikke veksling af valuta. Ved betaling med udenlandske kort i SEK/EUR tilpasses vekselkursen brugerens kortudstedende bank i henhold til aftale mellem brugeren og dennes kortudstedende bank.

  12. Oplysninger om ændrede rentesatser og/eller vekselkurser er ikke relevant (punkt 11).

  13. Skriftlige meddelelser fra betalingstjenesten til brugeren sendes via e-mail og anses at være kommet denne i hænde senest den efterfølgende dag. Meddelelser, der ikke anses for at være presserende, kan alternativt vises i brugerens PaysonKonto.

  14. De generelle vilkår og betingelser for brugen af betalingstjenesten er tilgængelige på hjemmesiden i digitalt format. Brugeren kan udskrive vilkår og betingelser for at opnå en fysisk kopi.

  15. Sproget i rammeaftalen er svensk, og kommunikationen mellem betalingstjenesteudbyderen og brugeren bør primært finde sted på svensk.

  16. Brugeren kan til enhver tid hente en del af de generelle vilkår og betingelser for brugen af betalingstjenesten, som altid er tilgængelige for brugerne på Paysons hjemmeside.

  17. Brugeren er forpligtet til at følge Paysons til enhver tid gældende procedurer og sikkerhedsinstruktioner for komposition af adgangskode eller andre sikkerhedsparametre. Brugeren forpligter sig til at opbevare adgangskode og/eller andre sikkerhedsparametre på en pålidelig måde, dvs. så de er utilgængelige for uvedkommende. Adgangskoden er personlig, og må ikke overlades til eller anvendes af andre end brugeren. Brugeren skal omgående underrette Payson via kontaktformularen eller pr. telefon, hvis der er anledning til at antage, at nogen har haft uautoriseret adgang til eller har fået kendskab til adgangskode og/eller lignende oplysninger.

  18. Payson har ret til at med omgående virkning af spærre PaysonKontoen som betalingsinstrument, hvis det kommer til Paysons kendskab eller Payson har rimelig grund til at antage, at medlemmet anvender eller vil anvende PaysonKontoen i strid med disse generelle vilkår og betingelser og/eller gældende lov, forfatning eller anden forordning.

  19. Hvis brugeren ikke overholder sikkerhedsinstruktionerne i ovennævnte punkt 17), er brugeren altid ansvarlig for skader, som Payson måtte lide, og debiteringer, der finder sted følge af en andens uberettigede brug af brugerens PaysonKonto. I tilfælde af uautoriseret debitering på kort/konto skal dette meddeles direkte til banken for at spærre kontoen/kortet og reklamere det aktuelle køb. Hvis en uautoriseret transaktion/hændelse finder sted på PaysonKontoen, skal brugeren meddele dette direkte til Paysons kundeservice.

  20. Hvis brugeren er af den opfattelse, at en debitering ikke er korrekt, skal brugeren meddele Payson herom uden unødigt ophold, dog senest syv (7) dage at transaktionen er blevet bogført på PaysonKontoen. Hvis brugeren, i egenskab af køber, ønsker at fremsætte bemærkninger til en bogført debitering af grunde, som kan henføres til sælgeren, skal medlemmet (køberen) dog først henvende sig til sælgeren. Brugeren skal ligeledes underrette Payson hvis en bevægelse ikke bogføres, selvom debiteringen har fundet sted.

  21. Payson er ansvarlig over for brugeren for at godkende en betalingsordre, som brugeren har startet korrekt. Hvis betalingsordren er udført korrekt, er betalingsmodtageren ansvarlig over for brugeren for at transaktionen/købet gennemføres korrekt. Payson skal uden unødigt ophold efterbetale beløbet i en betalingsordre, som er mislykket, til brugeren eller tilbageføre den debiterede betalingskonto til det indestående, som ville have været på kontoen, hvis transaktionen ikke havde fundet sted. Hvis en bruger har startet en betalingsordre, som mislykkes, skal Payson efter anmodning fra brugeren så hurtigt som muligt forsøge at spærre betalingstransaktionen og underrette brugeren om resultatet. Payson er ansvarlig over for betalingsmodtageren for at betalingstransaktionens beløb ekskl. gebyr stilles til rådighed på dennes PaysonKonto. Payson er ansvarlig over for sine brugere for gebyrer og renter, som brugeren skal betale som følge af en mislykket betalingstransaktion, som skyldes mangler i Paysons system. Såfremt et ansvar findes at foreligge, vil dette under alle omstændigheder være begrænset til maksimalt 1500 SEK pr. år.

  22. Aftaler om køb af en vare, tjeneste eller andet gode indgås mellem to brugere, som handler som hhv. køber og sælger. Payson er ikke part i dette forhold og har intet ansvar, hvad enten det gælder funktion, kvalitet, levering eller andet, for de varer, tjenester eller andre goder, som brugeren betaler via betalingstjenesten.

  23. Payson har ret til fra tid til anden at foretage tilføjelser og ændringer til disse generelle vilkår og betingelser. Brugeren skal underrettes om sådanne ændringer eller tilføjelser senest to (2) måneder før deres ikrafttrædelse. Brugere, som ikke accepterer de bebudede ændringer eller tilføjelser, har ret til at opsige disse generelle vilkår og betingelser som anført i punkt 25. Payson har altid ret til med umiddelbar virkning af fortage ændringer, som skyldes love, forordninger eller myndigheder beslutninger.

  24. Aftalen løber til dens opsigelse.

  25. Brugeren har ret til at lukke PaysonKontoen med øjeblikkelig virkning ved at kontakte Payson ved hjælp af kontaktformularen med mindre andet er aftalt separat. Når opsigelsen kommer Payson i hænde, skal PaysonKontoen lukkes uden unødigt ophold. Enhver gæld til Payson skal være betalt inden opsigelse. Der påløber intet opsigelsesgebyr.

  26. Hvis brugere ønsker at fremsætte synspunkter eller klagemål over Paysons tjenester henvises de i første omgang til e-mailadressen synpunkter@payson.se.

  Paysons Almene vilkår og Betingelser

  Payson AB, reg. nr 556646-2858 (“Payson”), leverer en tjenesteydelse til betalingsformidling ved handel med varer, tjenester og andre goder gennem internettet (“Tjenesten”). Fysiske og juridiske personer, som tilmelder sig hos Payson (“Medlem”), kan gennem tjenesten foretage betalinger til et andet Payson-medlem. Medlemmer kan bruge tjenesten både som købere og som sælgere. Disse almene vilkår og betingelser (“Vilkårene”) gælder for medlemmets brug af tjenesten.

  1. Definitioner

  I disse vilkår anvendes følgende definerede betegnelser i den betydning, som er angivet herunder.
  Tjenesten – Formidling af betalinger og relaterede tjenester med det mål at forenkle handelen mellem to privatpersoner eller juridiske personer.
  Debitering – Et medlemsgodkendt overførsel af midler en medlemmets PaysonKonto til et andet Payson-medlems konto.
  PaysonKonto – Et elektronisk kasse, hvor medlemmets indestående hos Payson registreres. PaysonKontoen er registreret på en central server hos Payson. Et beløb, som svarer til saldoen på medlemmets PaysonKonto, placeres for medlemmets regning på en kundekonto i banken adskilt fra Paysons midler, iht. den svenske lov (1944:181) om kortfristede indeståender.
  Medlem – fysiske og juridiske personer, som tilmelder sig hos Payson.

  2. Tilkobling til Tjenesten

  Et medlem kobler sig på tjenesten ved at acceptere vilkår og betingelser og registrere en PaysonKonto ifølge Payson til enhver tid gældende praksis og betingelser. I tilslutning til det anførte i disse vilkår og betingelser kan yderligere vilkår og betingelser komme til at gælde for tjenesten. Medlemmet forpligter til at være opmærksomme på og overholde sådanne vilkår og betingelser ved brug af tjenesten samt holde sig ajour med og overholde ændringerne i disse. Overtrædelse af specifikke vilkår og betingelser for tjenesten vil også blive anset som et brud på disse vilkår og betingelser. Payson tillader ikke betalinger i tilfælde af ulovlig virksomhed eller virksomhed, som strider mod Payson til enhver tid gældende politik. I tilfælde af, at et medlem bruger Payson til at betale eller modtage betaling for denne type varer eller tjenester, vil dette blive betragtet som et brud på disse vilkår og betingelser.

  3. Betaling via Tjenesten

  3.1 Aftale om køb indgås mellem to medlemmer, der handler som hhv. køber og sælger. Payson er ikke part i dette forhold.

  3.2 Debitering på medlemmets PaysonKonto udføres, når medlemmet har godkendt debiteringen og et tilstrækkeligt stort beløb er til rådighed på PaysonKontoen. Medlemmet godkender debitering gennem at indtaste korrekt brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode.

  3.3 Medlemmet kan godkende debitering på deres PaysonKonto enten ved at gennemføre et køb eller lade en handel gå tilbage. Et medlem, som i egenskab af køber, ønsker tilbageførsel af et beløb fra sælgeren, skal fremsætte denne anmodning til sælgeren. Sælgeren gennemfører en tilbagebetaling til køberens PaysonKonto, når sælger og køber er enige om dette.

  3.4 Payson har ret til at afvise et medlems godkendte debitering, hvis der f.eks. er grund til at antage, at denne strider mod disse vilkår og betingelser, gældende lov, forfatningen eller andre forordninger. Payson skal uden ubegrundet ophold underrette medlemmet om den afviste debitering.

  3.5 Hvis betalingen vedrører en vare, som skal hentes af køberen, er sælgeren forpligtet til at udstede en kvittering for købet og kontrollere køberens ID iht. denne skabelon for at betalingen er gyldig.

  3.6 Payson tilbyder betaling mod faktura for visse typer af køb. For at kunne bestille mod faktura skal medlemmet være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Sverige. Desuden skal medlemmet godkendes med den vurdering af kreditværdighed, som finder sted på købstidspunktet. Øvrige vilkår og betingelser samt gebyrer for betaling mod faktura fremgår på købstidspunktet.

  4. Indbetaling af penge til PaysonKonto

  4.1 Et medlem kan indbetale penge til sin PaysonKonto gennem forskudsindbetaling til Paysons kundekonto. Medlemmet kan vælge at indbetale penge med en række forskellige betalingsmetoder.

  4.2 Det indbetalte beløb står til rådighed for medlemmer, når Payson har opdateret medlemmets PaysonKonto efter meddelelsen om gennemført forskudsindbetaling.

  5. Ingen rente

  Medlemmet har ikke ret til renter af beløbene, som forskudsindbetales til Payson eller indestår på PaysonKontoen iht. ovenstående.

  6. Hævning på PaysonKontoen

  Medlemmet kan anmode om hel eller delvis udbetaling af tilgodehavender på PaysonKontoen gennem overførsel til en bankkonto, som medlemmet har oplyst. For at kunne benytte den funktion skal medlemmet være identificeret iht. Paysons til enhver tid gældende procedurer. Medlemmet debiteres et gebyr på overførslen iht. punkt 12 nedenfor. Gebyret trækkes fra det anmodede beløb inden udbetaling sker til medlemmet.

  7. Bogføring af debiteringer

  7.1 Alle debiteringer bogføres på medlemmets PaysonKonto. Medlemmet kan gennemgå saldo/bevægelser på sin PaysonKonto ved at logge på www.payson.se.

  7.2 Hvis medlemmet er af den opfattelse, at en debitering ikke er korrekt, skal medlemmet meddele Payson herom uden unødigt ophold, dog senest syv (7) dage at transaktionen er blevet bogført på PaysonKontoen. Hvis medlemmet, i egenskab af køber, ønsker at fremsætte bemærkninger til en bogført debitering af grunde, som kan henføres til sælgeren, såsom f.eks. debitering af et højere beløb end aftalt mellem køber og sælger, skal medlemmet (køberen) dog først henvende sig til sælgeren. Medlemmet skal ligeledes underrette Payson hvis en bevægelse ikke bogføres, selvom debiteringen har fundet sted.

  8. Sikkerhed

  8.1 Kodeordets komposition og opbevaring osv.

  Medlemmerne er forpligtet til at følge Paysons til enhver tid gældende procedurer og sikkerhedsinstruktioner for komposition af adgangskode eller andre sikkerhedsparametre. Medlemmet forpligter sig til at opbevare adgangskode og/eller andre sikkerhedsparametre på en pålidelig måde, dvs. så de er utilgængelige for uvedkommende. Adgangskoden er personlig, og må ikke overlades til eller anvendes af andre end medlemmet.
  Medlemmet skal omgående underrette Payson via kontaktformularen, hvis der er anledning til at antage, at nogen har haft uautoriseret adgang til eller har fået kendskab til adgangskode og/eller lignende oplysninger.

  8.2 Uautoriseret brug

  Hvis medlemmet ikke overholder sikkerhedsinstruktionerne i punkt 8.1 ovenfor, er medlemmet altid ansvarligt for skader, som Payson måtte lide, og debiteringer, der finder sted følge af en andens uberettigede brug af medlemmets PaysonKonto.
  Selvom adgangskode eller andre sikkerhedsparametre er udformet i henhold til Paysons til enhver tid gældende sikkerhedsinstruktioner, er medlemmet ansvarligt for skade, som tilføjes Payson og debitering, der finder sted som følge af uautoriseret adgang til medlemmets PaysonKonto, hvis medlemmet:

  a) har afsløret adgangskoden for andre,
  b) gennem grov uagtsomhed har bidraget til, at adgangskoden er kommet til andres kendskab, eller
  c) har haft anledning til at antage, at en adgangskode er blevet andre bekendt, og medlemmet ikke straks uden ophold efter opdagelsen har anmeldt tabet til Payson eller taget anden sikkerhedsforanstaltning i henhold til Paysons til enhver tid gældende sikkerhedsinstruktioner.

  9. Drift

  Tjenesten er som regel tilgængelig 24 timer i døgnet alle ugens syv dage. Payson garanterer imidlertid ikke, at tjenesten er fri for fejl eller afbrydelser i ovennævnte tidsrum. Payson skal altid gives mulighed for at udbedre afbrydelser i tjenesten før et kontraktbrud anses at foreligge. Payson har ret til at foretage ændringer i driftsmetoder, tekniske specifikationer, system, oppetider m.m. for så vidt angår tjenesten. Paysen har desuden i rimeligt omfang altid ret til at suspendere tjenesten i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse og opgraderinger.

  10. Fejl i tjenesten

  Med medlem, der ønsker at påberåbe fejl i tjenesten, skal underrette Payson herom inden for en rimelig tid, efter at han/hun har erfaret eller er begyndt at erfare fejlen ved at kontakte Payson gennem kontaktformularen. Hvis medlemmet undlader dette, går retten til at påberåbe sig fejl tabt. Reklamationer skal angive, hvordan fejlen manifesterer sig.

  11. Fejl eller forsinkelse i forbindelse med køb

  Aftaler om køb af en vare, tjeneste eller andet gode indgås mellem to medlemmer, som handler som hhv. køber og sælger. Payson er ikke part i dette forhold og har intet ansvar, hvad enten det gælder funktion, kvalitet, levering eller andet, for de varer, tjenester eller andre goder, som medlemmet betaler via tjenesten. Hvis medlemmet (sælger eller køber) ønsker at reklamere over et andet medlems (sælger eller køber) ydelse, skal medlemmet derfor henvende sig direkte til det andet medlem.

  12. Gebyrer

  Stargebyr: 0 SEK
  Månedligt gebyr: 0 SEK

  I øvrigt gælder gebyrer iht. den til enhver til gældende gebyrtabel, som findes på siden med gebyrer.
  Gebyrer debiteres løbende medlemmets PaysonKonto.

  13. Ansvar og kvittering

  Medlemmet accepterer at holde Payson skadesløs for beløb, som Payson skal betale til tredjepart som følge af brugen af medlemmets PaysonKonto til f.eks. ugyldig eller ubehørig overførsel til PaysonKontoen. Payson er berettiget til at modregne sådanne krav mod et medlems krav til Payson. En sådan modregning begrænser dog ikke Paysons ret til at begære skadeserstatning eller anden straf i helhold til loven.

  14. Aftalens varighed, opsigelse og spærring af konto

  14.1 Medlemmerne indgår en aftale med Payson på disse vilkår og betingelser (“Aftalen”) ved at koble sig på tjenesten iht. punkt 2. Medlemmet har ret til at lukke PaysonKontoen med øjeblikkelig virkning ved at kontakte Payson ved hjælp af kontaktformularen. Når opsigelsen er komme Payson i hænde, skal Payson uden ubegrundet ophold lukke PaysonKontoen.

  14.2 Payson har ret til at spærre PaysonKontoen med umiddelbar virkning, dersom
  a) det kommer til Paysons kendskab eller Payson har rimelig grund til at antage, at medlemmet anvender eller vil anvende PaysonKontoen i strid med disse vilkår og betingelser og/eller gældende lov, forfatning eller anden forordning,
  b) der er fremkommet oplysninger angående tekniske eller administrative procedurer for informationssikkerhed, som giver rimelig grund til at antage, at medlemmets PaysonKonto vil blive misbrugt og/eller
  c) det i øvrigt findes rimelig grund til at antage, at medlemmets PaysonKonto er blevet misbrugt eller vil blive misbrugt.

  14.3 Payson har, uanset anledningen, ret til efter eget skøn at opsige aftalen med omgående virkning efter at opsigelse er sendt via e-mail til medlemmet. PaysonKontoen, hvis det ikke allerede er sket, skal indefryses ved aftalens ophør med henvisning til et eller flere af de ovenstående punkter 14.2 a)-c).

  14.4 Efter aftalens ophør gælder dens relevante dele stadig indtil samtlige partnernes mellemværender i tilknytning til aftalen er endeligt afsluttede.

  14.5 Ved aftalens ophør skal Payson uden ubegrundet ophold for medlemmets regning bogføre eventuelle midler, som er holdt adskilte, med fradrag for eventuelle gebyrer.

  15. Behandling af personoplysninger

  15.1 Payson behandler medlemmernes oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven.

  15.2 Medlemmet skal afgive sine personlige oplysninger, adresseoplysninger og andre oplysninger til Payson, som Payson anmoder om. Medlemmet accepterer, at Payson, eller en af Payson godkendt samarbejdspartner, behandler medlemmets personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for administration og opfyldelse af aftalen eller opfyldelse af forpligtelsen til at overdrage sådanne oplysninger kompetente myndigheder. Medlemmet accepterer endvidere, at personoplysninger behandles til marketingformål, f.eks. med det formål at give information om hvilke tjenester, til tilbydes af Payson eller enhver af Paysons godkendte samarbejdspartnere. Samtykket omfatter overdragelse af personoplysninger til tredjelande.

  15.3 I det tilfælde, at medlemmet har tilmeldt sig tjenesten anonymt eller under falsk identitet, og Payson af sikkerhedsmæssige eller andre årsager har brug for at bekræfte medlemmets virkelige identitet, skal medlemmet bidrage hertil gennem at overdrage de oplysninger om sig selv, eller om et andet medlem, som Payson anmoder om. Medlemmet accepterer også, at Payson på denne måde kan modtage oplysninger om medlemmet fra andre medlemmer.

  15.4 Medlemmet kan til enhver tid ved at kontakte Payson via kontaktformularen tilbagekalde et samtykke til at behandle personlige oplysninger. Medlemmet er dog bekendt med, at en sådan tilbagekaldelse automatisk medfører opsigelse af PaysonKontoen fra medlemmets side iht. punkt 14.1 herover.

  15.5 Medlemmet har ret til én gang pr. kalenderår, efter ansøgning, uden omkostninger at modtage information fra Payson om de behandlede personoplysninger, som angår medlemmet. Payson skal på medlemmets anmodning via kontaktformularen rette personoplysninger om medlemmet, som findes ukorrekte.

  16. Ansvar

  16.1 Payson erstatter kun et medlem for dets dokumenterede og rimelige direkte omkostninger som en direkte følge af uagtsomhed fra Paysons side. Medlemmet har således ikke ret til godtgørelse af indirekte omkostninger, skader eller tab, som f.eks. tabt fortjeneste, omkostninger, som er blevet unyttige eller andre følgeskader. Såfremt et ansvar findes at foreligge, vil dette under alle omstændigheder være begrænset til 1500 kr. pr. år.

  16.2 Payson har ingen erstatningspligt eller andet ansvar, dersom Payson kan bevise, at den skade, som medlemmet har lidt, beror på omstændigheder uden for Paysons kontrol, som Payson ikke med rimelighed kunne have forudset og hvis følger Payson ikke med rimelig kunne have undgået eller overvundet. Dette gælder også, hvis en underleverandør eller andre, som Payson samarbejder med, forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af en sådan omstændighed, som der henvises til her. Ovenstående begrænsning gælder ikke i det tilfælde, at Payson har forårsaget skaden på grund af uagtsomhed.

  16.3 Payson svarer ikke for skader, som skyldes fejl det offentlige telefonnet eller det tekniske udstyr, som ikke tilhører Payson. Payson svarer heller ikke for skader, som skyldes afvisningen af debitering på medlemmets PaysonKonto, eller hvis et medlems PaysonKonto er blevet spærret ved en fejltagelse, eller vhsi Payson på tidspunktet for spærringen have rimelig grund til at antage, at handlingen var berettiget.

  16.4 Medlemmet skal holde Payson skadesløs i tilfælde af eventuelle krav, som tredjemand rejser overfor Payson som følge af medlemmets brug af tjensten i strid med disse vilkår og betingelser og/eller gældende lov, forfatning eller anden forordning.

  17. Immaterielle rettigheder

  Samtlige immaterielle rettigheder og tekniske løsninger, som angår tjenesten, tilhører Payson eller tredjemand, som Payson samarbejder med, og må ikke benyttes af medlemmet til andet end det, som er nødvendigt for at benytte tjenesten i overensstemmelse med de gældende vilkår og betingelser.

  18. Meddelelser

  Skriftlige meddelelser fra Payson til medlemmet sendes via e-mail. Meddelelser, som er sendt til medlemmet på denne måde, anses at være kommet medlemmet i hænde senest den efterfølgende dag.

  19. Overdragelse

  PaysonKontoen er personlige, og medlemmet har ikke ret til at overføre rettigheder eller forpligtelser iht. disse vilkår og betingelser til andre uden Paysons skriftlige samtykke. Payson har ret til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser iht. disse vilkår og betingelser til anden part uden medlemmets samtykke.

  20. Tilføjelser og ændringer

  Payson har ret til fra tid til anden at foretage tilføjelser og ændringer til disse vilkår og betingelser. Medlemmet skal underrettes om sådanne ændringer eller tilføjelser senest to (2) måneder før deres ikrafttrædelse. Medlemmer, som ikke accepterer de bebudede ændringer eller tilføjelser, har ret til at opsige disse vilkår og betingelser som anført i punkt 14. Payson har altid ret til med umiddelbar virkning af fortage ændringer (inkl. prisændringer), som skyldes love, forordninger eller myndigheder beslutninger.

  21. Tvister og valg af lovgivning

  Tvister vedrørende fortolkning og anvendelse af disse vilkår og betingelser, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal afgøres ved svensk domstol i henhold til svensk lovgivning.

  Disse vilkår gælder fra 2011-09-19 og indtil videre.

  Vilkår for betaling mod Faktura

  Ved betaling via faktura samarbejder Payson med Svea Ekonomi AB. For at kunne handle mod faktura skal du oplyse dit personnummer eller virksomhedsnummer (kun for virksomheder). Fakturaens betalingsbetingelser er 14 dage, med mindre andet vælges på købstidspunktet. Fakturaen fremsendes separata via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst. For at kunne betale mod faktura skal medlemmet være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Sverige. Desuden skal medlemmet godkendes med den vurdering af kreditværdighed, som finder sted på købstidspunktet. Virksomheder, som betaler mod faktura, skal være registrerede i Sverige. Fakturaen betales iht. de betalingsinstruktioner, som fremgår på fakturaen, via Plusgirokonto og OCR-nummer.

  I tilfælde af forsinket betaling sendes en betalingspåmindelse med et lovpligtigt rykkergebyr, som for øjeblikket udgør 60 kr. Desuden vil der blive debiteret morarenter på 2 % pr. måned fra og med fakturaens forfaldsdato. Ved udebleven betaling overdrages sagen til inkasso, hvorved et lovpligtigt inkassogebyr, som for øjeblikket udgør 160 kr., vil blive pålagt. Payson forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at nægte levering og foretaget en fornyet vurdering af bestillerens kreditværdighed.

  Ved betaling mod Faktura/PaysonFaktura vil fakturaen blive pantsat til Payson og derefter til SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

  Vilkår for betaling i rater af Faktura

  På en modtaget faktura kan der i nogle tilfælde fremgå et “mindste beløb til betaling”. Hvis du vælger at betale dette beløb, eller et andet beløb, som er lavere end det samlede fakturabeløb, så indgås en kreditaftale. Payson tilbyder dig efter godkendt kreditvurdering at tegne en kontokreditaftale med vores samarbejdspartner Svea Ekonomi AB på betingelserne, som fremgår af de generelle vilkår og betingelser til vedlagte kontoaftale. Tilbuddet om kredit gælder det beløb, som opgives i kontoaftalen. Kredittiden vælger du ved at markere det alternativ, som passer dig bedst. Du accepterer at tilbagebetale hele kreditten inden for kreditperioden. Dette indebærer, at du hver måned skal betale mindst det beløb, som fremgår af det valg, du har foretaget. Du kan også betale mere eller betale hele kreditten på én gang, uden at det koster ekstra.

  Hvis du i løbet af kreditperioden ønsker at udnytte kreditten til andre køb forhøjes den laveste månedlige betaling, fordi kreditten skal være betalt fuldt ud inden for den aftalte kreditperiode. Jo kortere kreditperioden er, jo højere er den laveste månedlige minimumsbetaling. Ønsker du i dette tilfælde at bevare samme månedlige minimumsbetaling, kan du kontakte Svea Ekonomi AB på telefon 08-51493113 og ansøge om forlænget kreditperiode. Hvis du udnytter kontokreditten til flere indkøb, vil Svea Ekonomi AB af datatekniske årsager fakturere dig separat for de forskellige køb. Dog vil du ikke skulle betale for mere end et meddelelsesgebyr pr. måned.

  Hvis du har spørgsmål, kan du ringe 08-51493113 for yderligere oplysninger.

  Eksempel på effektiv rente ved køb på 10.000 kr. over 12 måneder, 0 % i rente, 195 kr. i startgebyr og 29 kr. i meddelelsesgebyr i overensstemmelse med Forbrugerstyrelsens retningslinjer svarer til 10, 68 %.

  Fuldstændige vilkår for betaling i rater.

  Vilkår for Betaling i rater

  Payson tilbyder dig efter godkendt kreditvurdering at indgå en aftale med vores samarbejdspartner Svea Ekonomi AB om betaling i rater på de vilkår, som fremgår af de almente vilkår til vedlagte kontoaftale. Tilbuddet om kredit gælder det beløb, som opgives i kontoaftalen. Kredittiden vælger du ved at markere det alternativ, som passer dig bedst. Du accepterer at tilbagebetale hele kreditten inden for kreditperioden. Dette indebærer, at du hver måned skal betale mindst det beløb, som fremgår af det valg, du har foretaget. Du kan også betale mere eller betale hele kreditten på én gang, uden at det koster ekstra.

  *Rentefri afbetaling i rater:
  3 mdr. rentefrit, startgebyr 95 SEK; meddelelsesafgift 29 SEK, rente 0,00 %
  6 mdr. rentefrit, startgebyr 195 SEK; meddelelsesafgift 29 SEK, rente 0,00 %
  12 mdr. rentefrit, startgebyr 295 SEK; meddelelsesafgift 29 SEK, rente 0,00 %

  Afbetaling i rater med rente (ved ordreværdi på over 5000 SEK):
  24 mdr., startgebyr 295 SEK; meddelelsesafgift 29 SEK, rente 9,95 %

  Eksempel på effektiv rente ved køb for 10.000 SEK fordelt på 12 måneder, 0 % rente, 295 SEK i startgebyr og 29 SEK i meddelelsesgebyr i overensstemmelse med Forbrugerstyrelsens retningslinjer svarer til 12,70 %.

  Fuldstændige vilkår for betaling i rater

  Vilkår for betaling med Kort og Direkte bankoverførsel

  Du kan også nemt betale med Payson, selvom du ikke har en PaysonKonto. Vi samarbejder med VISA, MasterCard og alle svenske banker, som tilbyder direkte betalinger, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea og Danske Bank. Payson stiller høje krav til sikkerheden og er PCI-certificeret af Trustwave, som er en international organisation for sikker nethandel. Al trafik er krypteret med SSL 128 bits, og alle kortoverførsler bygger på bankernes såkaldte 3D-secure-teknologi.

  Politik for betaling via Payson

  Visse varer og tjenesteydelser er det ikke tilladt at betale via Paysons tjeneste. Dette kan skyldes, at det strider mod Sveriges lov, ikke er i overensstemmelse med Paysons politik, eller at visse af Payson samarbejdspartnere ikke accepterer virksomheden.

  Varer og tjenesteydelser, som er opført på listen herunder, er det forbudt at udføre betaling for, ligesom det er forbudt at modtage betaling for de samme varer via Paysons tjeneste. Overtrædelse af denne politik vil medføre suspension fra Paysons tjeneste iht. punkt 12 i brugeraftalen. Payson har ret til at afvise godkendt debitering, hvis der findes anledning til at antage, at den strider mod denne politik.

  Forbudte varer/tjenester

  Narkotika, rusgifte og visse uhensigtsmæssige stoffer
  Pornografisk materiale (f.eks. film, billeder, streaming)
  Webkamerashow, prostitution
  Brugt lingeri
  Lægemidler, medicin samt præstationsfremmende kosttilskud og helsepræparater
  Piratkopieret indhold (f.eks. musik, software, tøjartikler, tasker)
  Væddemål
  Onlinespil, hvor man kan vinde penge
  Donation til og medlemskab af racistiske organisationer/foreninger, som fremmer had
  Velgørenheds- og bistandsforeninger, som ikke har 90-konto hos Plusgiro eller tilsvarende bankgiro
  Licenspligtige våben
  Finansielle tjenester, inklusive finansiel rådgivning

  Tilladt med begrænsninger

  Alkohol
  Tobak (f.eks. snusprodukter, cigaretter, cigarer)
  Sexlegetøj
  Vitaminer, kosttilskud og helsepræparater
  “Laveste unikke bud”-auktioner
  Øreauktioner
  Datingtjenester
  Jagttilbehør og knive
  Personlige værnemidler
  Kooperative spil hos virksomheder, som er godkendt af lotteriinspektionen
  Pyramidevirksomhed/salg og “multilevel marketing”
  Virksomheder med hjemsted uden for Sverige
  Anonymiseringstjenester (inklusive VPN-tjenester)

  BEMÆRK! Individuel vurdering vil altid blive udført.

  Paysons fortrolighedspolitik

  1. Ansvar for personlige oplysninger

  1.1 Payson, registreringsnummer 556646-2858, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna, er ansvarlig for håndteringen af personlige oplysninger på dette websted. Paysons behandling af kudenoplysninger følger databeskyttelseslovgivningen (1988-204).

  1.2 Behandlingen af personoplysninger ved betaling med Payson (“selskabet”) sker efter, at brugeren har modtaget information om og derefter givet sit samtykke til behandlingen.

  1.3 Behandlingen sker iht. §§ 10 og 15 i databeskyttelsesloven. Payson behandler endvidere personoplysninger for at gennemføre transaktioner, forhindre svig og lignende forbrydelser samt til at opfylde sine juridiske forpligtelser, f.eks. iht. loven (2009:62) om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven) og loven (2010:751) om betalingstjenester (betalingstjenesteloven).

  2. Behandling af personoplysninger

  2.1 Selskabet indsamler grundlæggende personlige oplysninger (fornavn, efternavn, e-mailadresse) og i givet fald udvidede personoplysninger (personnummer, adresse, kontaktoplysninger og nærmere oplysninger om bankkonto, IP-nummer) fra medlemmet i forbindelse med medlemmets brug af selskabets tjenester.

  2.2 Oplysningerne anvendes af Payson til fakturering, information og levering af produkter samt markedsføring, og som grundlag for statistik og produktudvikling. Oplysningerne kan bruges som grundlag, så Payson og, vis relevant, vores samarbejdspartnere, kan tilpasse indhold, annoncer og kampagner.

  2.3 Oplysningerne analyseres og grupperes før udvælgelse, prioritering og planlægning af kontakter med medlemmet. Oplysningerne tilkobles en eller flere markører angående hvilken type tilpasning af webtjenester og markedskommunikation, som rettes til brugeren, dvs. såkaldt profilering.

  2.4 Paysons medlemmer giver deres samtykke til at markedsføring kan ske post, telefon eller e-mail og sms samt andre digitale kanaler. Markedsføring via e-mail og sms er reguleret af loven om markedsføring.

  2.5 Personoplysninger kan videregives til Paysons samarbejdspartnere. Personoplysninger udleveres til myndigheder, såfremt dette er påkrævet ved lov eller administrative afgørelser.

  3. Opbevaring af personoplysninger

  3.1 Personoplysninger opbevares i den periode et løbende aftaleforhold består og en tid derefter, eller i overensstemmelse med givet samtykke. Samtykket er gyldigt, indtil medlemmet selv trækker det tilbage, og det ophører ikke, hvis tjenesten ikke udnyttes, ligesom det heller ikke beror på eventuelle køb af produkter.

  3.2 Payson opbevarer medlemmets personlige oplysninger til regnskabsformål i syv år i overensstemmelse med kravene i regnskabsloven.

  4. Sletning af personoplysninger

  4.1 Personoplysninger slettes/anonymiseres, når oplysningerne ikke længere skal opbevares iht. regnskabsloven (syv år), dog med undtagelse af personlige oplysninger for brugerkonti med igangværende aktivitet og/eller saldo.

  4.2 Anvendelsen af personoplysningerne under opbevaringsperioden er begrænset af hensyn til formålet med behandlingen. Sletningen kan ikke tilbagekaldes/gendannes, og når sletningen er udført, kan ingen person længere forbindes med brugerkontoen.
  En aktiver brugerkonto, som er i brug, vil ikke blive slettet/anonymiseret. En brugerkonto med et indestående/saldo vil ikke blive slettet/anonymiseret uden medlemmets samtykke. Undtaget herfra er brugerkonti, som er spærret iht. punkt 14.2a i selskabets generelle vilkår og betingelser. Samtykket indhentes via e-mail med regelmæssige mellemrum efter syv års inaktivitet på Paysons tjeneste. Ved inaktivitet forstås et medlem, som ikke har gennemført transaktioner, logget på sin brugerkonto eller kommunikeret med selskabet. Ved udeblevet svar vedrørende samtykke vurderes brugerkontoen som gældende yderligere ét (1) år og efter mindst fire fremsendte påmindelser. Eventuelt indestående midler vil blive krediteret selskabet.

  5. IT-sikkerhed

  Payson tager som ansvarlig for de personlige oplysninger passende tekniske og organisatoreiske foranstaltninger til at beskytte personoplysningerne, som behandles, i overensstemmelse med § 31 i databeskyttelsesloven.

  6. Blacklist

  En privat person har mulighed for at spærre sit personsummer fra at blive brugt i Paysons tjenester. Efter at have sikret, at personen er bemyndiget til at spærre personnummeret, kan et sådant ønske tilgodeses ved at føje det til en såkaldt spærreliste. Den kompetente person skal trække spærringen tilbage skriftligt, før personnummeret igen kan anvendes i selskabets tjenester.

  7. Databeskyttelsesansvarlig

  Selskabet bestræber sig på som minimum at have to registrerede ansvarlige repræsentanter for databeskyttelse. Det påhviler den ansvarlige for personoplysningerne (selskabet) at udpege disse personer.

  8. Uddrag af registeret

  Alle Paysons medlemmer har ret til skriftligt og uden omkostninger at tilbage samtykke, anmode om et uddrag af registeret eller rette/slette eventuelle unøjagtige fejlagtige oplysninger. Hvis du ønsker at modtage et uddrag fra registeret, tilbagekalde et samtykke eller rette/slette en oplysning, beder vi dig henvende dig til Paysons dataansvarlige, som kan kontaktes på:
  Payson Att: PuL ombud, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna