Går rett til:

 • Forhåndsinformasjon om Allmenne vilkår
 • Payons Allmenne vilkår
 • Vilkår for betaling mot Faktura
 • Vilkår for delbetaling av Faktura
 • Vilkår for Delbetaling
 • Vilkår for betaling med Kort og Direktebanksbetaling
 • Retningslinjer for betaling med Payson
 • Paysons integritetspolicy
 • Forhåndsinformasjon om Allmenne vilkår

  I samsvar med kap. 4, § 10 i Betalingstjenesteloven skal leverandøren av betalingstjenesten (Payson) innen rimelig tid etter at en rammeavtale er avsluttet gi visse opplysninger til brukeren av betalingstjenesten. For å forenkle dette har vi derfor valgt å fremheve og tydeliggjøre nettopp denne informasjonen i Paysons allmenne vilkår, i de 27 punktene nedenfor.

  1. Leverandøren av betalingstjenesten er Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.

  2. Payson AB er et betalingsinstitusjon som er lisensiert av Finansinspektionens til å tilveiebringe betalingstjenester [instituttnr. 045007].

  3. Det hovedsaklige innholdet i betalingstjenesten som tilveiebringes er formidling av betalinger og tilhørende tjenester som forenkler handelen mellom to privatpersoner eller til juridiske personer.

  4. For at en betalingsordre skal kunne utføres korrekt, må brukeren følge anvisningene som gis på betalingstidspunktet på Paysons hjemmeside.

  5. Godkjenning for gjennomføring av en betalingstransaksjon gis på betalingstidspunktet av brukeren, som klikker på en tilsvarende knapp/lenke. Brukere som, i egenskap av kjøper, ønsker å tilbakeføre en utført debitering til selgeren, skal fremlegge denne forespørselen til selgeren. Selgeren utfører tilbakebetaling/kreditering til kjøperens PaysonKonto eller til en annen benyttet betalingsmåte, når selgeren og kjøperen er enige om dette.

  6. Betalingsordren skal anses som mottatt når brukeren har godkjent betalingen (punkt 5) og har mottatt bekreftelse på betalingsordren.

  7. Betalingstjenestens åpningtider for mottak av betalingsordre er via hjemmesiden på Internett døgnåpen, hele året. Payson garanterer imidlertid ikke at betalingstjenesten er fri for feil eller avbrudd i denne tidsperioden. Videre har Payson, i rimelig grad, alltid rett til å stenge betalingstjenesten for å utføre f.eks. service og oppgraderinger.

  8. Betalingstransaksjoner utføres via betalingstjenesten i sanntid, og mottakeren av betalingen og brukeren får umiddelbar beskjed når betalingen er utført. Overføring (uttak) til en annen betalingsinstitusjon/bank tar maksimalt én bankdag for betalingstjenesten å behandle. Tiden det tar å utføre overføringen kan likevel variere, avhengig av mottakerbank og -land.

  9. Eventuelle begrensninger i bruk av PaysonKontoen kan i så fall avtales individuelt, etter kontakt med betalingstjenesteleverandøren.

  10. Gebyret for tjenesten vises i den aktuelle prislisten.

  11. Rente på innestående midler betales ikke, og betalingstjenesteleverandøren utfører ikke valutaveksling. For utenlandsk kortbetaling i SEK/EUR brukes vekslingskursen til brukerens kortutstedende bank, i samsvar med avtale mellom brukeren og den kortutstedende banken.

  12. Informasjon om endrede rentesatser og/eller vekslingskurser er ikke aktuelt (punkt 11).

  13. Skriftlig melding fra betalingstjenesten til brukeren sendes på e-post og anses som mottatt av denne senest påfølgende dag. Meldinger som ikke anses som hastemeldinger kan eventuelt vises på brukerens PaysonKonto.

  14. De allmenne vilkårene for bruk av betalingstjenesten er tilgjengelige på hjemmesiden, i digitalt format. Brukeren kan skrive ut vilkårene hvis det ønskes et fysisk eksemplar.

  15. Språket som brukes i rammeavtalen er svensk, og kommunikasjonen mellom leverandøren av betalingstjenesten og brukeren skal fortrinnsvis foregå på svensk.

  16. Brukeren har rett til å når som helst få tilgang til de allmenne vilkårene for bruk av betalingstjenesten, som alltid er tilgjengelige for brukeren på Paysons hjemmeside.

  17. Brukeren har plikt til å følge Paysons til enhver tid gjeldende rutiner og sikkerhetsanvisninger for utforming av passord og evt. andre sikkerhetsparametre. Brukeren er forpliktet til å oppbevare passord og/eller andre sikkerhetsparametre trygt, altså slik at de forblir utilgjengelige for uvedkommende. Passordet er personlig og skal ikke gis til eller brukes av andre enn brukeren. Brukeren skal snarest melde fra til Payson, via angitt kontaktskjema eller på telefon, hvis det er grunn til å tro at uvedkommende har fått tilgang til eller kjennskap til passord og/eller tilsvarende informasjon.

  18. Payson har rett til å sperre PaysonKontoen som betalingsinstrument med umiddelbar virkning hvis de får kjennskap til eller det er grunn til å tro at brukeren bruker eller kommer til å bruke PaysonKontoen i strid med de allmenne vilkårene og/eller gjeldende lover, bestemmelser eller andre forskrifter,

  19. Hvis brukeren unnlater å følge sikkerhetsanvisningene i henhold til det ovenstående (punkt 17), har brukeren alltid ansvar for skade som påføres Payson og debitering som oppstår som følge av at en uvedkommende person bruker brukerens PaysonKonto. Ved uriktig debitering av kort/konto må det umiddelbart meldes fra til banken, slik at kortet/kontoen kan sperres og det aktuelle kjøpet reklameres. Hvis det skjer ulovlige transaksjoner/hendelser på PaysonKontoen, må brukeren umiddelbart melde fra om dette til Paysons kundeservice.

  20. Hvis brukeren mener at debiteringen er registrert feilaktig, skal brukeren melde fra til Payson om dette uten unødig forsinkelse, og ikke mer enn senest syv (7) dager etter at transaksjonen er registrert på PaysonKontoen. Hvis brukeren , i egenskap av kjøper, vil foreta en anmerkning på den registrerte debiteringen, av årsaker som er relatert til forhold på selgerens side, skal brukeren (kjøperen) likevel først henvende seg til selgeren. Brukeren skal også melde fra til Payson dersom en registrering uteblir etter at debiteringen er gjennomført.

  21. Payson er ansvarlig overfor brukeren for at godkjente betalingsordre som brukeren har iverksatt utføres korrekt. Hvis betalingsordren er utført korrekt, er betalingsmottakeren ansvarlig overfor brukeren for at transaksjonen/kjøpet er gjennomført korrekt. Payson skal, uten unødig forsinkelse, tilbakebetale beløpet i betalingsordre som mislyktes til brukeren, eller sette den debiterte betalingskontoen tilbake til det den ville har vært hvis den mislykkede transaksjonen ikke fant sted. Hvis en bruker har igangsatt en betalingsordre som mislyktes, skal Payson etter forespørsel fra brukeren så snart som mulig prøve å spore opp betalingstransaksjonen og melde fra til brukeren om resultatet. Payson er ansvarlig overfor betalingsmottakeren for at betalingstransaksjonens beløp, ekskl. avgift, stilles til dennes disposisjon på PaysonKontoen. Payson er ansvarlig overfor sine brukere for avgifter og renter som brukeren må betale som følge av at en betalingstransaksjon mislyktes som følge av feil i Payson-systemet. Dersom det kan påvises ansvar, skal dette under alle omstendigheter begrenses til maksimalt 1500 SEK per år.

  22. Avtale om kjøp av varer, tjenester og annet inngås mellom to brukere, som fungerer som hhv. kjøper og selger. Payson er ikke en del av dette forholdet og har intet ansvar, verken for funksjon, kvalitet, levering eller annet, for varene, tjenestene eller annet som brukeren betaler for gjennom betalingstjenesten.

  23. Payson har rett til å fra tid til annen tilføye eller utføre endringer i disse allmenne vilkårene. Payson skal melde fra til brukeren om slike endringer eller tillegg senest to (2) måneder før de trer i kraft. Brukere som ikke godtar de angitte endringene eller tilleggene har rett til å si opp disse allmenne vilkårene, på den måten som er angitt i punkt 25. Payson har alltid rett til å, med umiddelbar virkning, foreta endringer som skyldes lover, forordninger eller myndighetsavgjørelser.

  24. Avtalen er gyldig inntil videre.

  25. Brukeren har rett til å avslutte PaysonKontoen med umiddelbar virkning, med mindre annet er avtalt separat, ved å kontakte Payson via kontaktskjemaet. Når oppsigelsen er mottatt av Payson, skal PaysonKontoen avsluttes uten unødig forsinkelse. Eventuell gjeld til Payson skal være oppgjort før oppsigelsen. Det tilkommer ingen oppsigelsesavgift.

  27. Hvis brukere vil formidle synspunkter eller klage på Paysons tjenester, skal disse i første rekke henvises til e-postadressen synpunkter@payson.se.

  Payons Allmenne vilkår

  Payson AB, org. nr 556646-2858 (“Payson”) tilveiebringer en tjeneste for formidling av betaling ved handel med varer, tjenester og annet, via handelssteder på Internett (“tjenesten”). Fysiske og juridiske personer som registrerer seg hos Payson (“medlem”) kan bruke tjenesten til å utføre betalinger til andre Payson-medlemmer. Medlemmene kan fungere både som kjøpere og selgere i tjenesten. Disse allmenne vilkårene («vilkårene») skal brukes der medlemmer benytter seg av tjenesten.

  1. Definisjoner

  I disse vilkårene brukes følgende definerte uttrykk i betydningene som er angitt nedenfor.
  Tjenesten – Formidling av betalinger og tilhørende tjenester som forenkler handelen mellom to privatpersoner eller juridiske personer.
  Debitering – Overføring, godkjent av medlemmet, av midler fra medlemmets Payson-konto til Payson-kontoen til et annet medlem.
  PaysonKonto – en elektronisk lommebok der medlemmets fordringer på Payson noteres. Payson-kontoen er registrert på en sentral server hos Payson. Et beløp som tilsvarer saldoen på medlemmets Payson-konto holdes, for medlemmets regning, adskilt fra Paysons penger, på klientmiddelkonto i bank, i henhold til loven (1944:181) om kundemidler.
  Medlem – Fysiske og juridiske personer som registrerer seg hos Payson.

  2. Tilkobling til tjenesten

  Medlemmer kobler seg til tjenesten ved å akseptere vilkårene og registrere en Payson-konto i samsvar med de vilkår og rutiner som til enhver tid gjelder for Payson. I tillegg til det som angis i disse vilkårene kan ytterligere vilkår og bestemmelser komme til å gjelde for tjenesten. Medlemmene forplikter seg til å være oppmerksomme og overholde disse vilkårene og bestemmelsene når de bruker tjenesten, samt til å holde seg oppdatert om og overholde endringer i disse. Brudd på særskilte vilkår og bestemmelser for tjenesten skal også anses som brudd på disse vilkårene. Payson tillater ikke betalinger som gjelder ulovlig virksomhet eller virksomhet som strider mot de retningslinjer som til enhver tid gjelder for Payson. Der medlemmer benytter seg av Payson for å betale eller motta betaling for denne typen varer/tjenester, anses dette som brudd på disse vilkårene.

  3. Betaling gjennom tjenesten

  3.1 Kjøpsavtaler inngås mellom to medlemmer som fungerer som hhv. kjøper og selger. Payson er ikke en del av dette forholdet.

  3.2 Debitering av medlemmers Payson-konto utføres idet medlemmet har godkjent debiteringen og et tilstrekkelig beløp er gjort tilgjengelig på Payson-kontoen. Medlemmet godkjenner debiteringer ved å angi rett brukernavn (e-postadresse) og passord.

  3.3 Medlemmer kan godkjenne debitering av Payson-kontoen, enten for å gjennomføre et kjøp, eller for å la et salg gå gjennom. Medlemmer som, i egenskap av kjøper, ønsker å tilbakeføre en debitering til selgeren, skal fremlegge denne forespørselen til selgeren. Selgeren utfører tilbakebetaling til kjøperens Payson-konto når selgeren og kjøperen er enige om dette.

  3.4 Payson har rett til å avvise debiteringer godkjent av medlemmer, f.eks. hvis det er grunn til å tro at de kan stride mot disse vilkårene, gjeldende lov, forskrifter og andre bestemmelser. Payson skal, uten unødig forsinkelse, melde fra til medlemmet om at debiteringen er avvist.

  3.5 Hvis betalingen gjelder en vare som skal hentes av kjøperen, er selgeren forpliktet til å opprette kjøpskvittering, med ID-kontroll av kjøperen, i samsvar med denne malen, for at betalingen skal være gyldig.

  3.6 Payson tilbyr fakturabetaling for visse typer kjøp. For å kunne bestille mot faktura må medlemmet ha fylt 18 år og være folkeregistrert i Norge, samt godkjennes i den kredittutprøvingen som foretas ved kjøpet. Andre vilkår og avgifter for fakturabetaling vises ved kjøpet.

  4. Påfylling av PaysonKonto

  4.1 Medlemmet kan fylle på PaysonKontoen ved å forhåndsbetale til Paysons kundekonto. Medlemmet kan velge mellom flere ulike betalingsmåter.

  4.2 Innbetalte beløp blir tilgjengelige for medlemmet når Payson oppdaterer medlemmets PaysonKonto etter å ha mottatt melding om gjennomført forhåndsbetaling.

  5. Ingen rente

  Medlemmene har ikke rett til rente på midler som er forhåndsbetalt til Payson eller noteres av PaysonKontoen, i henhold til det ovenstående.

  6. Uttak fra PaysonKontoen

  Medlemmet kan be om at midler på PaysonKontoen helt eller delvis utbetales til medlemmet, gjennom overføring til en bankkonto angitt av medlemmet. For å kunne bruke denne funksjonen må medlemmet være identifisert i henhold til Paysons til enhver tid gjeldende rutiner for dette. Medlemmet debiteres en avgift for det uttatte beløpet, i henhold til punkt 12 nedenfor. Avgiften trekkes fra det forespurte beløpet før utbetalingen utføres for kunden.

  7. Registrering av Debiteringer

  7.1 Hver debitering registreres på medlemmets PaysonKonto. Medlemmet kan granske saldoen/historikken på PaysonKontoen ved å logge seg på www.payson.se.

  7.2 Hvis medlemmet mener at debiteringen er registrert feilaktig, skal medlemmet melde fra til Payson om dette uten unødig forsinkelse, og ikke mer enn senest syv (7) dager etter at transaksjonen er registrert på PaysonKontoen. Hvis medlemmet, i egenskap av kjøper, vil foreta en anmerkning på den registrerte debiteringen, av årsaker som er relatert til forhold på selgerens side, for eksempel at det ble debitert et høyere beløp enn det selgeren og kjøperen ble enige om, skal medlemmet (kjøperen) likevel først henvende seg til selgeren. Medlemmet skal også melde fra til Payson dersom en registrering uteblir etter at debiteringen er gjennomført.

  8. Sikkerhet

  8.1 Utforming og oppbevaring av passord osv.

  Medlemmet har plikt til å følge Paysons til enhver tid gjeldende rutiner og sikkerhetsanvisninger for utforming av passord og evt. andre sikkerhetsparametre. Medlemmet er forpliktet til å oppbevare passord og/eller andre sikkerhetsparametre trygt, altså slik at de forblir utilgjengelige for uvedkommende. Passordet er personlig og skal ikke gis til eller brukes av andre enn medlemmet.
  Medlemmet skal snarest melde fra til Payson, via kontaktskjema, hvis det er grunn til å tro at uvedkommende har fått tilgang til eller kjennskap til passord og/eller tilsvarende informasjon.

  8.2 Uautorisert bruk
  Hvis medlemmet unnlater å følge sikkerhetsanvisningene i henhold til punkt 8.1 ovenfor, har medlemmet alltid ansvar for skade som påføres Payson og debitering som oppstår som følge av at en uvedkommende person bruker medlemmets PaysonKonto.

  Selv om passord eller andre sikkerhetsparametre ble opprettet i samsvar med Paysons til enhver tid gjeldende sikkerhetsanvisninger, har medlemmene ansvar for skade som påføres Payson og debitering som oppstår som følge av at medlemmets PaysonKonto ble brukt uten autorisasjon, dersom medlemmet:

  a) har avslørt passordet for andre,
  b) gjennom grov uaktsomhet medvirket til at passordet har blitt gjort kjent for andre, eller
  c) har hatt grunn til å tro at passordet har blitt kjent for andre, hvis medlemmet ikke snarest etter at det ble oppdaget meldte fra om tapet til Payson og skiftet passord, eller foretok andre sikkerhetshandlinger i samsvar med Paysons til enhver tid gjeldende sikkerhetsanvisninger.

  9. Drift

  Tjenesten tilveiebringes som regel 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Payson garanterer imidlertid ikke at tjenesten er fri for feil eller avbrudd i denne tidsperioden. Payson skal alltid få anledning til å rette opp feil i tjenesten før det regnes som avtalebrudd. Payson har rett til å foreta endringer i driftsmåte, tekniske spesifikasjoner, systemer, åpningstider osv., mht. tjenesten. Videre har Payson, i rimelig grad, alltid rett til å stenge tjenesten for å utføre f.eks. service og oppgraderinger.

  10. Feil i Tjenesten

  Et medlem som vil påpeke feil i tjenesten skal melde skriftlig fra til Payson om dette, i løpet av rimelig tid etter at han eller hun la merke til, eller burde lagt merke til, feilen, ved å kontakte Payson via kontaktskjemaet. Hvis medlemmet ikke gjør dette, frafaller retten til å påpeke feilen. Reklamasjonen skal angi hvordan feilen manifesterer seg.

  11. Feil eller forsinkelser ved kjøp

  Avtale om kjøp av varer, tjenester og annet inngås mellom to medlemmer, som fungerer som hhv. kjøper og selger. Payson er ikke en del av dette forholdet og har intet ansvar, verken for funksjon, kvalitet, levering eller annet, for varene, tjenestene eller annet som medlemmet betaler for gjennom tjenesten. Hvis medlemmet (selgeren eller kjøperen) vil reklamere på et annet medlems (selgeren eller kjøperen) ytelse, skal medlemmet derfor henvende seg direkte til det andre medlemmet.

  12. Avgifter

  Startavgift: 0 SEK
  Månedsavgift: 0 SEK

  Forøvrig gjelder de avgifter som i henhold til de ovenstående gjeldende avgifter som finnes på avgiftssiden.
  Avgifter debiteres løpende på medlemmets PaysonKonto.

  I övrigt råder avgifter enligt för var tid gällande avgiftsstruktur som återfinns på avgiftssidan
  Avgifter debiteras löpande Medlemmens Paysonkonto.

  13. Ansvar og motregning

  Medlemmet påtar seg å holde Payson skadesløs for beløp som Payson kan måtte betale til tredjeparter som følge av utnyttelse av medlemmets PaysonKonto, f.eks. ved ugyldig eller ulovlig påfyll av PaysonKontoen. Payson har rett til å motregne slike fordringer mot medlemmets fordringer på Payson. Slik motregning begrenser imidlertid ikke Paysons rett til å be om erstatning eller annen oppreisning i henhold til loven.

  14. Avtaletid, oppsigelse og sperring av kontoen

  14.1 Medlemmet inngår en avtale med Payson om disse vilkårene («avtalen») ved å knytte seg til tjenesten iht. punkt 2. Medlemmet har rett til å avslutte PaysonKontoen med umiddelbar virkning, ved å kontakte Payson via kontaktskjemaet. Når oppsigelsen er mottatt av Payson, skal Payson, uten unødig forsinkelse, avslutte PaysonKontoen.

  14.2 Payson har rett til å sperre PaysonKontoen med umiddelbar virkning hvis
  a) det blir kjent for Payson eller Payson ellers har grunn til å tro at medlemmet bruker eller kommer til å bruke PaysonKontoen i strid med disse vilkårene og/eller gjeldende lover, bestemmelser eller andre forskrifter,
  b) det har kommet frem av opplysninger om tekniske eller administrative rutiner for informasjonssikkerhet som gjør at det er grunn til å anta at medlemmets PaysonKonto vil bli misbrukt, og/eller
  c) det eller sinnes grunn til å tro at medlemmets PaysonKonto har blitt eller vil bli misbrukt.

  14.3 Uansett grunn har Payson rett til å, etter eget forgodtbefinnende, si opp avtalen umiddelbart, etter at oppsigelse er sendt til medlemmet på e-post. PaysonKontoen skal sperres når avtalen opphører, hvis den ikke allerede er sperret, med støtte i ett eller flere av punktene 14.2 a)-c) over.

  14.4 Etter at avtalen har opphørt skal deler av den likevel gjelde, frem til alle partenes anliggender seg imellom i forbindelse med avtalen er endelig avsluttede.

  14.5 Når avtalen opphører, skal Payson, uten unødig forsinkelse, registrere eventuelle midler som ble holdt adskilt for medlemmets regning, med fratrekk av eventuelle avgifter.

  15. Behandling av personopplysninger

  15.1 Payson behandler medlemmenes opplysninger i samsvar med PUL.

  15.2 Medlemmet skal gi Payson de personopplysninger, adresseopplysninger og andre opplysninger som etterspørres av Payson. Medlemmet samtykker i at Payson, eller andre samarbeidspartnerer godkjent av Payson, behandler medlemmenes personopplysninger i den grad det er nødvendig for å administrere og fullføre avtalen eller oppfylle forpliktelsen om å oppgi slike opplysninger til de relevante myndigheter. Medlemmet samtykker videre i at personopplysninger kan benyttes i markedsføringsøyemed, f.eks. for å kunne gi informasjon om hvilke tjenester som tilbys av Payson eller noen av samarbeidspartnerene som er godkjent av Payson. Slikt samtykke omfatter overføring av personopplysninger til tredjeland.

  15.3 Dersom medlemmet har registrert seg for tjenesten anonymt eller under falsk identitet og Payson av sikkerhetsmessige årsaker eller andre årsaker har behov for å fastslå medlemmets virkelige identitet, skal medlemmet bidra til dette ved å gi Payson de opplysninger om medlemmet selv eller andre medlemmer som etterspørres av Payson. Medlemmet godkjenner også at Payson på denne måten kan komme til å motta opplysninger om medlemmet fra et annet medlem.

  15.4 Medlemmet kan når som helst holde tilbake samtykke i at personopplysninger skal behandles, ved å kontakte Payson via kontaktskjemaet. Medlemmet er likevel klar over at slik tilbakeholding automatisk medfører oppsigelse av PaysonKontoen fra medlemmets side, iht. punkt 41.1 ovenfor.

  15.5 Medlemmet har rett til å, én gang pr. kalenderår og etter søknad om dette, kostnadsfritt få informasjon fra Payson om behandlede personutgifter som gjelder for medlemmet. Payson skal, dersom medlemmet ber om det via kontaktskjemaet, rette opp feilaktige opplysninger om medlemmet.

  16. Ansvar

  16.1 Payson vil kun gi erstatning til medlemmet for dennes beviste og rimelige kostnader som har blitt påført som direkte følge av uforsvarlighet fra Paysons side. Medlemmet har altså ingen rett til erstatning for indirekte kostnader, skader eller tap, f.eks. uteblitt gevinst, kostnader som har blitt unyttige eller andre følgeskader. Dersom det kan påvises ansvar, skal dette under alle omstendigheter begrenses til 1500 SEK per år.

  16.2 Payson har intet erstatningsansvar eller annet ansvar dersom Payson kan vise at skaden som ble påført medlemmet skyldes omstendigheter utenfor Paysons kontroll og som Payson ikke med rimelighet kunne forventes å medregne, og hvis følger Payson ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet. Dette gjelder også hvis en underleverandør eller annen av Paysons samarbeidspartnere forhindres i å utføre sine plikter på grunn av omstendigheter som de som herved avses. Begrensningen ovenfor gjelder ikke dersom Payson forårsaket skaden gjennom uaktsomhet.

  16.3 Payson er ikke ansvarlig for skade som skyldes feil i det allmenne telefonnettet eller teknisk utstyr som ikke tilhører Payson. Payson er heller ikke ansvarlig for skade som skyldes at debitering av et medlems PaysonKonto ble avvist eller at medlemmets PaysonKonto ble sperret feilaktig, dersom Payson på sperringstidspunktet hadde rimelig grunn til å tro at handlingen var berettiget.

  16.4 Medlemmet skal holde Payson skadesløs ved eventuelle krav fra tredjepersoner mot Payson som følge av medlemmets bruk av tjenesten i strid med disse vilkårene og/eller gjeldende lover, bestemmelser eller andre forskrifter.

  17. Immaterielle rettigheter

  Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger for tjenesten tilhører Payson eller tredjeparter som Payson samarbeider med, og kan ikke benyttes av medlemmet utover det som kreves for at tjenesten skal fungere, i samsvar med vilkårene.

  18. Meldinger

  Skriftlige meldinger fra Payson til medlemmet sendes per e-post. Meldinger som sendes til medlemmet på denne måten skal anses å være mottatt av medlemmet senest påfølgende dag.

  19. Overføring

  PaysonKontoen er personlig, og medlemmet har ikke rett til å overføre rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene til andre, uten Paysons skriftlige godkjennelse. Payson har rett til å, helt eller delvis, overlate rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene til en annen part, uten samtykke fra medlemmet.

  20. Tillegg og endringer

  Payson har rett til å fra tid til annen tilføye eller utføre endringer i disse vilkårene. Payson skal melde fra til medlemmet om slike endringer eller tillegg senest to (2) måneder før de trer i kraft. Medlemmer som ikke godtar de angitte endringene eller tilleggene har rett til å si opp disse vilkårene, på den måten som er angitt i punkt 14. Payson har alltid rett til å, med umiddelbar virkning, foreta de endringer (inkludert prisendringer) som skyldes lover, forordninger eller myndighetsavgjørelser.

  21. Tvister og lovvalg

  Tvister om tolkning og anvendelse av disse vilkårene som ikke kan løses etter forhandling mellom partene, skal avgjøres i svensk domstol, i henhold til svensk rett.

  Disse vilkårene gjelder fra 2011-09-19 og inntil videre.

  Vilkår for betaling mot Faktura

  Ved betaling mot faktura samarbeider Payson med Svea Ekonomi AB. For å handle mot faktura må du angi personnummer eller organisasjonsnummer (bare bedrifter). Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager, med mindre annet velges på kjøpstidspunktet. Fakturaen sendes separat med e-post, til den e-postadressen du velger. For å kunne betale mot faktura må du ha fylt 18 år og være folkeregistrert i Norge, samt godkjennes i den kredittutprøvingen som utføres ved kjøpet. Bedrifter som betaler mot faktura, må være registrerte i Sverige. Fakturaen betales i henhold til de betalingsanvisningene som fremgår på fakturaen, via Plusgirokonto og OCR-nummer.

  Ved forsinket betaling sendes en betalingspåminnelse. Lovpålagt påminnelseavgift, for tiden 60 SEK, tilkommer. Det trekkes også fra forsinkelsesrente på 2 % per måned, fra fakturaens forfallsdag. Ved uteblitt betaling sendes saken til inkasso. Lovpålagt inkassoavgift, for tiden 160 SEK, tilkommer. Payson forbeholder seg retten til å i enkelte tilfeller nekte levering og omprøve bestillerens kredittverdighet.

  Ved betaling med faktura/PaysonFaktura pantsettes fakturaen til Payson og deretter til SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

  Vilkår for delbetaling av Faktura

  På mottatt faktura kan det i enkelte tilfeller fremgå et «minstebeløp for betaling», hvis du velger etter å betale dette eller et annet beløp som er lavere enn det totale fakturabeløpet, inngås en kredittavtale. Payson tilbyr deg å, etter godkjent kredittvurdering, tegne en kontokredittavtale med vår samarbeidspartner Svea Ekonomi AB, med de vilkår som fremgår av de allmenne vilkårene i den vedlagte kontoavtalen. Kredittilbudet gjelder for beløpet som er angitt i kontoavtalen. Du velger kredittid ved å kryssa av for alternativet som passer best for deg. Du påtar deg å betale hele kreditten i løpet av betalingstiden. Det betyr at du hver måned minst må betale beløpet som fremgår av alternativet du valgte. Du kan naturligvis betale mer eller hele kreditten på en gang, uten at det koster noe ekstra.

  Hvis du under kredittiden vil benytte deg av kontokreditten for andre kjøp, må – for at kreditten skal være endelig betalt innen den avtalte kredittiden – den laveste månedsbetalingen økes. Jo kortere igjenværende kredittid, desto høyere blir den laveste månedsbetalingen. Hvis du i slike tilfeller vil beholde samme minste månedsbetaling, kan du kontakte Svea Ekonomi AB på telefon 08–51493113 og be om kredittutsettelse. Av datatekniske årsaker vil Svea Ekonomi AB, hvis du benytter deg av kontokreditten for flere innkjøp, å inntil videre fakturere deg separat for hvert kjøp. Du slipper naturligvis i så fall å betale for mer enn et varselgebyr hver måned.

  Har du spørsmål, kan du ringe +46(0)8–51493113 for ytterligere informasjon.

  Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000 SEK over 12 måneder, 0 % rente, 195 SEK etableringsbegyr og 29 SEK varselgebyr, i samsvar med Konsumentverkets retningslinjer, blir 10,68 %.

  Fullstendige Delbetalingsvilkår.

  Vilkår for Delbetaling

  Payson tilbyr deg å, etter godkjent kredittvurdering, tegne en kontokredittavtale med vår samarbeidspartner Svea Ekonomi AB, med de vilkår som fremgår av de allmenne vilkårene i den vedlagte kontoavtalen. Kredittilbudet gjelder for beløpet som er angitt i kontoavtalen. Du velger kredittid ved å kryssa av for alternativet som passer best for deg. Du påtar deg å betale hele kreditten i løpet av betalingstiden. Det betyr at du hver måned minst må betale beløpet som fremgår av alternativet du valgte. Du kan naturligvis betale mer eller hele kreditten på en gang, uten at det koster noe ekstra.

  *Delbetale rentefritt:
  3 måneder rentefritt; etableringsgebyr 95 SEK; varselgebyr 29 SEK; rente 0,00 %
  6 måneder rentefritt; etableringsgebyr 195 SEK; varselgebyr 29 SEK; rente 0,00 %
  12 måneder rentefritt; etableringsgebyr 295 SEK; varselgebyr 29 SEK; rente 0,00 %

  Delbetale rentebærende (for ordre på over 5000 SEK):
  24 måneder ; etableringsgebyr 295 SEK; varselgebyr 29 SEK; rente 9,95 %

  Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000 SEK over 12 måneder, 0 % rente, 295 SEK etableringsbegyr og 29 SEK varselgebyr, i samsvar med Konsumentverkets retningslinjer, blir 12,70 %.

  Fullstendige Delbetalingsvilkår.

  Vilkår for betaling med Kort og Direktebanksbetaling

  Selv om du ikke har hatt PaysonKonto før, kan du raskt betale med Payson. Vi samarbeider med med VISA, MasterCard og alle svenske banker som tilbyr direktebetalinger, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea og Danske Bank. Payson har høye krav til sikkerhet og er PCI-sertifiserte av Trustwave, som er en internasjonal organisasjon for sikker e-handel. All trafikk krypteres gjennom SSL 128 bits, og alle kontooverføringer bruker bankenes såkalte 3D secure-teknologi.

  Retningslinjer for betaling med Payson

  Enkelte varer og tjenester kan ikke betales via Payson-tjenesten. Det kan komme av at de strider mot svensk lov, ikke er forenelige med Paysons retningslinjer eller at noen av Paysons samarbeidspartnere ikke godkjenner virksomheten.

  Varene og tjenestene som er angitt nedenfor er ikke tillatt å betale for, eller motta betaling for, via Payson-tjenesten. Brudd på disse retningslinjene betyr utestengelse fra Payson-tjenesten, i samsvar med punkt 14.2 i brukeravtalen. Payson har rett til å avvise godkjent debitering dersom det er grunn til å tro at den strider mot disse retningslinjene.

  Forbudte varer og tjenester

  Narkotika og visse uegnede stoffer
  Pornografisk materiale (f.eks. film, bilder, strømming)
  Webkamerashow, prostitusjon
  Brukt undertøy
  Legemidler, medisin og prestasjonsfremmede kosttilskudd og helsepreparater
  Piratkopierte materialer (f.eks. musikk, programvare, klesplagg, vesker)
  Betting
  Nettspill som man kan vinne penger på
  Donasjoner og medlemskap i rasistiske foreninger eller foreninger som fremmer hat
  Veldedighets- og bistandsorganisasjoner som ikke har 90-konto hos Plusgirot eller tilsvarende Bankgiro
  Lisensbelagte våpen
  Finanstjenester, herunder finansrådgivning

  Tillatt med begrensninger

  Alkohol
  Tobakk (f.eks. snusvarer, sigaretter, sigarer)
  Sexhjelpemidler
  Vitaminer, kosttilskudd og helsepreparater
  «Laveste bud»-auksjoner
  Øresauksjoner
  Delingstjenester
  Jaktutstyr og kniver
  Personvernutstyr
  Andelsspill hos selskaper som er godkjent av lotteritilsynet
  Pyramidevirksomhet/salg og «multi level marketing»
  Selskaper som ikke holder til i Sverige
  Anonymiseringstjenester (herunder VPN-tjenester)

  OBS! Særskilt vurdering foretas alltid.

  Paysons integritetspolicy

  1. Ansvar for personopplysninger

  1.1 Payson, organisasjonsnummer 556646-2858, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Paysons behandling av kundeopplysninger følger loven om personopplysninger (1998:204).

  1.2 Behandling av personopplysninger ved betaling med Payson (selskapet) skjer etter at brukeren har fått informasjon om, og deretter gitt samtykke til, behandlingen.

  1.3 Behandlingen støtter seg på paragraf 10 og 15 i loven om personopplysninger. Payson behandler videre personopplysninger med sikte på å gjennomføre transaksjoner, forhindre bedrageri og lignende lovbrudd og for å oppfylle rettslige forpliktelser, f.eks. etter loven (2009:62) om handlinger mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (hvitvaskingsloven) og loven (2010:751) om betalingstjenester (betalingstjenesteloven).

  2. Behandling av personopplysninger

  2.1 Selskapet samler inn grunnleggende personopplysninger (fornavn, etternavn, e-postadresse) og i enkelte tilfeller ytterligere personopplysninger (personnummer, adresse, kontaktinformasjon og opplysninger om bankkontonummer, IP-nummer) fra medlemmet i forbindelse med at medlemmet bruker selskapets tjenester.

  2.2 Opplysningene brukes av Payson for fakturering, informasjon og levering av produkter, samt til markedsføring og som underlag for statistikk og produktutvikling. Opplysningene kan ligge til grunn for at Payson, og i enkelte tilfeller våre samarbeidspartnere, skal kunne tilpasse innhold og tilbud.

  2.3 Opplysningene analyseres og grupperes for utvelgelse, prioritering og planlegging av kontakt med medlemmer. Til opplysningene kobles en eller flere markører som viser hvilken type tilpasning av nettjenester og markedskommunikasjon som skal rettes mot brukeren, såkalt profilering.

  2.4 Paysons medlemmer samtykker i at markedsføring kan skje via post, telefon eller e-post og sms, eller gjennom andre digitale kanaler. Markedsføring via e-post og sms er regulert av markedsføringsloven.

  2.5 Personopplysninger kan gis til Paysons samarbeidspartnere. Personopplysninger gis kun til myndighetene dersom dette kreves med støtte i loven eller myndighetsavgjørelser.

  3. Oppbevaring av personopplysninger

  3.1 Personopplysninger lagres så lenge man har en pågående avtalerelasjon og i en stund deretter, i samsvar med gitt samtykke. Samtykket gjelder til medlemmet selv sier det opp, og opphører ikke hvis tjenesten ikke brukes. Samtykket er heller ikke avhengig av eventuelle kjøp av produkter.

  3.2 Payson oppbevarer medlemmets personopplysninger i bokføringsøyemed i syv år, i samsvar med kravene i bokføringsloven.

  4. Fjerning av personopplysninger

  4.1 Personopplysninger som ikke fjernes/anonymiseres når det ikke lenger er nødvendige, oppbevares i samsvar med bokføringslovens regler (syv år), med unntak av personopplysninger for brukerkonti med pågående aktivitet og/eller saldo.

  4.2 Bruk av personopplysninger i oppbevaringstiden begrenses med hensyn til formålet med behandlingen. Fjerning kan ikke tilbakekalles/gjenopprettes, og når fjerningen er utført, kan ingen personer lenger knyttes til brukerkontoen.
  Aktive brukerkonti som er i bruk vil ikke bli fjernet/anonymisert. Brukerkonti med innestående midler/saldo vil ikke fjernes/anonymiseres uten medlemmets samtykke. Unntaket er brukerkonti som sperres i samsvar med 14.2a i selskapets generelle vilkår. Samtykke etterspørres via e-post med med jevne mellomrom, etter syv års inaktivitet på Paysons tjeneste. Inaktivitet oppstår når et medlem ikke har utført transaksjoner, logget seg på brukerkontoen eller kommunisert med selskapet. Ved uteblitt svar om samtykke kan brukerkontoen bare fjernes etter ytterligere ett (1) år og etter at det har blitt sendt minst fire påminnelser. Eventuelle innestående midler tilgodeses da til selskapet.

  5. IT-sikkerhet

  Payson utfører som personopplysningsansvarlig de aktuelle tekniske og organisatoriske handlinger som trengs for å beskytte personopplysninger som behandles i samsvar med paragraf 31 i personopplysningsloven.

  6. Sperreliste

  En privatperson kan sperre personnummeret sitt, slik at det ikke kan brukes til Paysons tjenester. Etter å ha sikret at personen har rett til å sperre personnummeret, kan dette ønsket oppfylles ved at det legges til en såkalt sperreliste. Den aktuelle personen må skriftlig tilbakekalle sperringen for at personnummeret igjen skal kunne brukes til selskapets tjenester.

  7. Personopplysningsombud

  Selskapet etterstreber å ha minst to registrerte personopplysningsombud. Det er opp til den personopplysningsansvarlige (selskapet) å utse disse personene.

  8. Registerutdrag

  Alle Paysons medlemmer har rett til å, skriftlig og uten kostnad, tilbakekalle samtykke, be om et registerutdrag eller retting/sletting av eventuelle feilaktige opplysninger. Hvis du vil be om registerutdrag, tilbakekalle samtykke eller rette/slette en opplysning, ber vi om at du henvender deg til Paysons personopplysningsombud, som du når på:
  Payson Att: PuL ombud, Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna