Villkor för Paysonintegration

Payson AB, org. nr 556646-2858 (Payson), tillhandahåller en särskild betallösning för näringsidkare/nätbutiker som vill sälja sina produkter/tjänster via Internet. Genom betallösningen kan näringsidkaren/nätbutiken ta betalt via Paysons tjänst på sin hemsida. Detta tilläggsavtal tillsammans med Paysons Användarvillkor ska tillämpas vid näringsidkarens/nätbutikens nyttjande av betallösningen.

 

1. Anslutning till tjänsten

Näringsidkare åtar sig att inför anslutning till tjänsten lämna den information som Payson begär för att Payson ska kunna bedöma att näringsidkaren uppfyller de regler som Payson tillämpar för anslutning. Payson äger även från externa parter inhämta den information, exempelvis kreditupplysning, som erfordras för bedömning av näringsidkaren. Näringsidkaren åtar sig vidare att fortlöpande förse Payson med komplett och aktuell information om näringsidkarens samtliga affärsställen, verksamhetsnamn, samt de produkter och tjänster som erbjuds.

Näringsidkare som ansluter sig till Payson via betallösningen skall på sin sida ha uppgifter om pris, mervärdesskatt, retur- och återbetalningsregler, leveransvillkor, fraktkostnader, kontaktuppgifter till företagets kundtjänst, telefonnummer och i förekommande fall e-postadress. Näringsidkaren skall även i övrigt följa gällande lagar avseende konsumentskydd och reglerna i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Leverans till kund, förfrågningar och reklamation från kund ska handläggas av företaget. Payson eller Paysons samarbetspartners har rätt att informera näringsidkares kunder om näringsidkarens skyldigheter beträffande reklamation, ångerrätt, försenad leverans, delleverans och dylikt samt att i alla fall som inte rör själva betalningen uppmana köparen att kontakta näringsidkaren för information.

Vidare skall näringsidkaren lämna korrekt information om betalning genom Paysons tjänst som betalningsform enligt Payson vid var tid gällande regler. Om verksamheten förändras eller ytterligare användningsområde tillkommer skall detta direkt meddelas till Payson som då gör en ny utvärdering/bedömning om fortsatt anslutning till betallösningen.

 

2. Betalning genom tjänsten

Näringsidkaren får bara använda tjänsten för betalningar som avser tjänster och/eller varor som näringsidkaren själv tillhandahåller och är näringsidkarens egna.

Payson tillåter inte verksamhet som bedöms som oetisk eller omoralisk. Vidare tillåter Payson inte betalningar för produkter och tjänster som utformats i strid mot svensk lag, produkter som saknar svensk myndighets föreskrivet godkännande, artiklar som är etniskt, religiöst eller på annat sätt diskriminerande, pornografi, spel, lotteri, dobbel eller liknande eller verksamhet som i övrigt strider mot Paysons från var tid gällande policy.

Payson samarbetar med Visa, MasterCard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Näringsidkaren är medveten om att olika villkor kan komma att gälla för dessa samarbetspartners.

Näringsidkaren ska meddela Payson om problem eller störningar i Paysons betallösning.

 

3. Särskilda villkor avseende betalning med kort

Payson tillhandahåller möjlighet för anslutna näringsidkare att ta emot betalning med kredit- och betalkort i enlighet med avtal med inlösande bank. Om det sker förändringar i Paysons avtal med inlösande bank äger Payson ändra detta tilläggsavtal, varvid ändringarna ska träda i kraft vid samma tidpunkt som förändringarna i avtalet med inlösande bank. . Payson är inte ansvarig för skada som kan komma att uppstå på grund av förändringar eller inskränkningar i betaltjänsten som är en följd av ändringar i innehållet i avtalet mellan Payson och inlösande bank.

Näringsidkare äger ta emot betalning med kredit- och betalkort via Paysons betaltjänst efter att Payson har godkänt denne Undantag gäller för betalning med kredit- eller betalkort som innehas av näringsidkaren, vilka inte får användas för betalning av de varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkaren via Paysons betaltjänst. Med kredit- eller betalkort som innehas av näringsidkaren avses kort vars innehavare har samma person- eller organisationsnummer som näringsidkaren.

Vid betalning med kredit- eller betalkort via Paysons betaltjänst ska näringsidkaren inte debitera högre avgifter än vid betalning med andra betalningsmedel. Detta gäller dock inte om sådan avgift är tillåten i enlighet med lokal lagstiftning och av MasterCard eller Visa. Om näringsidkaren tillämpar rabatt eller extra avgift för betalning med visst betal- eller kreditkort, ska kortinnehavaren underrättas i förväg. Rabatten eller avgiften ska vara skälig och får inte överstiga näringsidkarens kostnad för korttransaktionen.

Om näringsidkaren inte följer bestämmelserna i detta avtal äger Payson innehålla betalning för genomförda korttransaktioner intill dess att Payson bedömer att det därigenom ackumulerade beloppet är tillräckligt för att täcka de eventuella krav som kan riktas på Payson från inlösande bank. Detsamma gäller om Payson bedömer att betalning med kredit- eller betalkort kan komma att återgå eller om Payson inte erhållit betalning från den inlösande banken.

Näringsidkaren är införstådd med att returer och kreditering av genomförda transaktioner endast får ske med det kredit- eller betalkort som använts för den ursprungliga transaktionen om inte Payson godkänt att återbetalning får ske på annat sätt.

Näringsidkaren åtar sig att följa överenskommen branschstandard som finns i Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) som publiceras på www.pcisecuritystandards.org.

För det fall Payson åläggs att utbetala ersättning till den inlösande banken på grund av betalning med betal- eller kreditkort som tagits emot av näringsidkaren åtar sig näringsidkaren att kompensera Payson fullt ut för de belopp Payson åläggs att betala till den inlösande banken.

 

4. Logotyper

De logotyper som speciellt har framtagits av Payson ska användas på nätbutikens hemsida. Inga andra logotyper för Payson samt logotyper på de betalsätt som Payson erbjuder är tillåtna.

 

5. Avtalstid och uppsägning

Detta tilläggsavtal gäller tills vidare.

Se användaravtalet punkt 14. Avtalstid, uppsägning och spärrande av konto.

Vidare äger Payson rätt att via e-mail till näringsidkaren säga upp detta tilläggsavtal till omedelbart upphörande om Payson bedömer att näringsidkaren agerar bedrägligt eller på annat sätt felaktigt.

Vid upphörande av tilläggsavtalet upphör samtidigt Paysons skyldighet att acceptera betalningar för näringsidkarens varor eller tjänster. Parterna ansvarar dock för transaktioner som genomförts enligt tilläggsavtalet före uppsägningen.

Datum för publicering av dessa villkor: 2013-08-19

Logga in för att se tidigare villkor.