Vad menas med PEP?

PEP står för ”Person i politiskt utsatt ställning”.

Om du under de senaste 18 månaderna varit en PEP eller en känd medarbetare eller familjemedlem till en PEP, innebär det att vi måste begära mer information om dig, för att bättre kontrollera och bedöma risken utifrån ett penningtvättsperspektiv.

Med politiskt utsatt ställning avses personer som innehar, eller har innehaft någon av följande befattningar: stats- eller regeringschefer; ministrar samt vice och biträdande ministrar; parlamentsledamöter; domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas; högre tjänstemän vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbankens styrande organ; ambassadörer, beskickningschefer eller höga officerare i försvarsmakten; personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med känd medarbetare avses en person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, tillsammans med en person med ovanstående befattning, är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion, eller som på annat sätt har eller har haft nära affärsförbindelser med en sådan person. Det kan också röra sig om en person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning.

Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner eller sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor, samt föräldrar.